مسئولیت شخصیت حقوقی نسبت به پرداخت دیه کارگران

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/05/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه

موضوع

مسئولیت شخصیت حقوقی نسبت به پرداخت دیه کارگران

پرسش

دعوای حقوقی بر علیه شرکت مطرح است به این ترتیب که مورث خواهان‌ها در معدن فوت و طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تقاضای دیه نمودند. تاریخ فوت مورث خواهان‌ها در سال 1364 بوده است. دادگاه پرونده استنادی را بررسی کرده که در آن شخصی به اتهام بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل تحت تعقیب قرار گرفته است. در دادگاه کیفری با این استدلال که طبق گزارش تکمیلی اداره کار، مقصر سه نفر از اشخاص دیگر می‌باشند، وی تبرئه و اعتراض به آن نشده است. با توجه به این‌که بازرس کار، سه نفر را مقصر دانسته و شرکت را مقصر نشناخته، آیا دعوا متوجه شرکت است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شرکت کارفرما قابل طرح بوده و در نتیجه اتفاق‌نظر دادگستری سوادکوه تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

طبق ماده 12 کارفرما مسئول است، مگر این‌که تمام احتیاط‌ها را انجام داده کارفرما باید مسئولیت کارکنان اداری یا کارگران خود را بیمه کرده باشد، چنان‌چه تمام مسئولیت پرسنل خود را بیمه نکرده باشد دعوا متوجه شرکت است والا خیر.

منبع
برچسب‌ها