شرط واگذاری حضانت به پدر تا هفت سالگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حضانت طفل تا هفت سالگی با مادراست؛ بنابراین صدور حکم مبنی بر واگذاری حضانت به پدر در سن مذکور منوط به ارائه دلیل اثباتی مبنی بر سلب حضانت از مادر می‌باشد. تایید شده

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/14

رای دادگاه

در خصوص دعوی ص. گ. فرزند علی به طرفیت م. ی. فرزند الف. به خواسته حضانت فرزند غزل متولد 91/5/21 با توجه به اینکه حضانت تا هفت سالگی با زوجه است (مادر طفل) و عدم ارائه دلیل اثباتی از سوی خواهان جهت سلب حضانت بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می‌دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریمابراهیم محمدزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی ص. گ. به طرفیت م. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/14 شعبه سوم دادگاه عمومی رباط کریم در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی واگذاری حضا نت فرزند مشترک وارد نمی با شد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قا نون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می نما ید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها