رای شماره 89 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/3588 شماره دادنامه: 9909970906010089 تاریخ: 18/3/99

شاکی: آقای علی اکبر رنجبر به وکالت از آقای علی اصغر رضائی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان خمین

موضوع شکایت و خواسته: تعرفه شماره (4) هزینه آماده سازی مورد عمل برای سال 96

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان خمین به خواسته ابطال تعرفه شماره (4) هزینه آماده سازی مورد عمل برای سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (4)

تعرفه بهاء خدمات شهرداری خمین

مورد عمل برای سال 1396

بهاء خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات

منشاء قانونی

توضیحات

هزینه آماده سازی

به ازای هر متر مربع عرصه 000/220 ریال

بند 26 ماده 71 قانون شوراها

الف: زمین هایی که فاقد بنا و به صورت عرصه می‌باشند:

1- زمین هایی که توسط شهرداری تفکیک شده اند و در توافقنامه تفکیک، عوارض آماده سازی به هر طریق مشخص گردیده بر اساس توافقنامه عمل گردد در غیر این صورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصول می‌باشد.

2- عوارض آماده سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت می‌گردد.

3-عوارض آماده سازی شامل زمین هایی که قبلاً عوارض آماده سازی پرداخت نموده‌اند یا پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمی گردد.

ب: زمین هایی که در آنها بنا احداث گردیده:

1- عوارض آماده سازی مواردی را شامل می‌گردد که 1- پروانه ساخت و یا پایانکار دریافت ننموده باشند.

2- عوارض آماده سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است.

3- ساختمان هایی که نقل و انتقال شده اند را شامل نمی گردد.

4- ساختمان هایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده‌اند را شامل نمی گردد. ضمناً مواردی که فقط جریمه را پرداخت نموده‌اند در صورتی که مبلغی از عوارض را تحت عنوان تقسیط یا فیش واریزی پرداخت ننموده‌اند عوارض آماده سازی قابل وصول می‌باشد.

5- مواردی که اقدام به تجدید بنا می نمایند در صورتی که بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار و یا هرگونه استعلامی از شهرداری دریافت نموده باشند و یا قبلاً آماده سازی پرداخت نموده باشند را شامل نمی گردد.

..... کوچه ها، میدان ها، پیاده رویها و به..... معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم......... در اجرای تبصره 6 ماده 96 ملک عمومی....... شده و در مالکیت شهرداری است.... طی سالهای متمادی از طریق تملک،....... اراضی پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های........ سازی شامل " تسطیح، جدول گذاری، دفع.... سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت و توسعه.... هزینه های گزافی را متحمل می‌گردد به.... ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات.... برای املاک واقع در معابر ایجاد می‌شود... منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات..... در محدوده و حریم شهر، این بهای........ قابل وصول است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون 5 ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کلا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانون باشد و

2- دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1151 مورخ 10/11/96.

شهرداری خمین با نادیده گرفتن مدارک و مستندات بدون آنکه هیچ گونه سابقه اقدامی مبنی بر تخلف اعم از اخطار جلوگیری و پلمپ و غیره با ارسال گزارش ساخت تاسیسات واحد تولیدی گلخانه ای را یک واحد صنفی مستقل معرفی کرده است و علاوه بر جریمه در کمیسیون قبضی برای معترض عنه صادر نموده است.

با توجه به مراتب تقاضای ابطال تعرفه شماره 4 سال 96 مبنی بر هزینه آماده سازی را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مورخ 3/4/98 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به شورای شهر ابلاغ و پاسخی وصول نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند "ه-" رای شماره 215 الی 220 - 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین طبق تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها برای ورود به محدوده خدماتی شهر و استفاده از امکانات شهری آماده سازی زمین جزء تعهدات مالکین می‌باشد. بنابراین تعرفه شماره (4) مورد عمل برای سال 96 شهرداری خمین تحت عنوان هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها