نظریه مشورتی شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02

تاریخ نظریه: 1401/09/02
شماره نظریه: 7/1401/909
شماره پرونده: 1401-168-909 ک

استعلام:

با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشاره بر اخذ تأمین کیفری مستقل در خصوص جرایم ارتکابی با صلاحیت ذاتی مختلف متهم دارد و با امعان نظر به مقررات خاص مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان خصوصاً ماده 285 و تبصره آن و ماده 298 و 315 قانون مذکور، آیا تشریفات اخذ تأمین کیفری متعدد (با صلاحیت ذاتی جرایم) نسبت به اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال شمسی که رسیدگی به اتهامات آن‌ها صرفاً در یک دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان یا کیفری 1 ویژه نوجوانان) صورت می‌پذیرد، ضروری است یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفری صرفاً اخذ یک تأمین کیفری نسبت به اتهامات متعدد متهم کمتر از 18 سال شمسی (با صلاحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی) کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات قسمت اخیر ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صدور قرار تأمین کیفری جداگانه، ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد؛ بنابراین در مواردی نظیر فرض استعلام که در اجرای ماده 285 و تبصره یک آن و مواد 298 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان (بالغ زیر 18 سال) در یک دادگاه رسیدگی می‌گردد، صدور قرار تأمین کیفری متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط (نظیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری) تنها یک قرار تأمین کیفری صادر می‌شود.

منبع