رای شماره 718 و 719 مورخ 1382/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 17 اسفند 1382

شماره دادنامه: 718- 719

کلاسه پرونده:81/256، ه/82/1023

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت صنایع الکترونیکی طنین بسط 2- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره مربوط به ماده یک آییننامه اجرایی شماره 35950 مورخ 1/7/1370 وزارت اموراقتصادی ودارایی

مقدمه: شرکت صنایع الکترونیکی طنین بسط طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوبه شورای انقلاب مورخ 1/3/1359 به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده شده بود که ازانواع نوارهای ضبط صوت به شرح زیرمالیات دریافت نماید

الف) نوار کاست، مینی کاست وکاتریج به ماخذ هر5 دقیقه 5/2 ریال

ب) نوارویدئوبرای هر5 دقیقه 20 ریال

ج) نوار ریل به ازای هر 33 متر (100 فوت) 5/2 ریال منظور قانونگذار از تصویب لایحه فوق دراخذ مالیات از نوارهای صوتی وتصویری وارداتی آماده مصرف بوده است. علی ایحال وزارت امور اقتصادی و دارایی آییننامه شماره 35950 مورخ 1/7/1370 به تصویب رسانیده وبه موجب آن تبصره جدیدی اضافه شده که مالیات قانونی مصوبه شورای انقلاب را که صرفاً برای واردات درنظرگرفته شده بود به مواد اولیه تولید داخلی نیز تامین داده است بنا به مراتب ابطال تبصره ماده یک آییننامه شماره 35950 مورخ 1/7/1370 را تقاضا دارد.

آقای مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه اشکالات قانونی موجود در آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب 1/7/70 وزارت اموراقتصادی ودارایی از حیث تسری نرخ مقرر در ماده یک قانون مذکور به نوارهای ضبط صوت ساخت داخل موضوع پرونده کلاسه 81/256 هیات عمومی کماکان در آیین‌نامه جایگزین به شماره 3950 مورخ1/2/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد، تقاضای ابطال آیین‌نامه اخیرالذکر را در قسمت مربوط می‌نمایم. که معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13085 - 91 مورخ 26/11/1381 اعلام داشته اند، اولاً به استناد ماده یک لایحه قانونی اخذ مالیات ازانواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1359 و بندهای ذیل آن منظورمقنن ازوصول مالیات نوارضبط صوت به طور عام میباشد وهیچگونه استنباطی مبنی برمعافیت نوع داخلی آن تصورنمی باشد وازطرفی مواد 3 و4 آییننامه شماره 3091 مورخ 15/4/1359 نیزدلالت براخذ مالیات ازانواع نوارضبط صوت تولید داخل را دارد. ثانیاً، با توجه به ماده (2) آییننامه اجرایی شماره 35950 مورخ 1/7/1370 اخذ مالیات بعد ازمرحله تولید یا فروش به زمان ورود کالا درمبادی ورود کشورتغییریافت. ثالثاً، مستنداً به ماده (6) آییننامه اجرایی 35950 مورخ 1/7/1370 که مقرر می‌دارد، وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌تواند عند الاقتضاء نسبت به تجدید این آییننامه اقدام نماید آییننامه اجرایی شماره 3950 مورخ 1/2/1381 از طرف وزارت متبوع تصویب وجهت اجراء ابلاغ گردید که براساس ماده 2 این آییننامه مالیات انواع نوارهای ضبط صوت ساخت داخل درزمان فروش وبه نرخ ماده یک لایحه قانونی پیش گفته قابل محاسبه و وصول میباشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور استدعای رسیدگی وصدور حکم مبنی بر رد دادخواست شاکی را دارد.

رای هیات عمومی

سیاق عبارات لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب 1359 به ویژه حکم مقرردر ماده 2 ثانون مزبور در خصوص تعیین جریمه قاچاق برای کالای مزبور و تعیین تکلیف نوارهای ترخیص شده از گمرک به شرح مقرردر ماده 3 آن لایحه قانونی مفید هدف قانونگذار در اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت است که به صورت کالای خارجی به کشور وارد می‌شود وتعمیم وتسری آن به نوارهای ضبط صوت ساخت داخل (نوار کاست) که با نام پنکیک یا رول وارد میشوند مخالف هدف وحکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و درنتیجه تبصره یک ماده یک آییننامه اجرایی مصوب 1/7/1370 وهمچنین ماده 2 آییننامه اجرایی مصوب 1/2/1381 به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع