معرفی وکیل از سوی مطلع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/05
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان

موضوع

معرفی وکیل از سوی مطلع

پرسش

در پرونده مواد مخدر مالک خودروی حامل مواد مخدر که در مظان اتهام می‌باشد به عنوان مطلع احضار می‌شود لیکن نامبرده ضمن عدم مراجعه وکیل معرفی و ایشان نیز درخواست مطالعه پرونده را می‌نماید. حال با توجه به مقررات از جمله ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است و ماده 207 مارالذکر مقرر می‌دارد: بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضا یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود. آیا امکان پذیرش وکالت و دستور مطالعه پرونده وجود دارد؟

نظر هیات عالی

قرار عدم دسترسی به پرونده، ناظر به متهم می‌باشد و در خصوص شهود و مطلعان، ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری حکمی ندارد. نتیجتاً اصل پذیرش وکالت از شهود فاقد منع قانونی است. مع‌الوصف تحقیقات باید از شخص شاهد و مطلع انجام پذیرد.

نظر اتفاقی

هرچند که اصل بر دسترسی طرفین به محتویات پرونده می‌باشد مگر در موارد استثنایی. وفق مقررات ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. قرار عدم دسترسی صادر می‌کند که این ماده نیز صرفاً مختص متهم و وکیل ایشان می‌باشد لیکن حسب ماده 206 یاد شده و لزوم بازجویی از شهود و مطلعان به صورت غیرعلنی در فرض موجود، پذیرش وکالت نامبرده منعی نداشته ولیکن تحقیقات از مطلع بایستی صرفاً از نامبرده انجام و سپس در صورت عدم وجود مانع جهت دسترسی به پرونده، صدور دستور مطالعه پرونده بلامانع می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها