مرجع صالح در اصلاح شناسنامه از جهت محل تولد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادراه ثبت احوال محل تنظیم سند مکلف است محل تولد طفل را حسب اسناد و مدارک ابرازی ذکر کند و در صورت اشتباه، اصلاح آن در صلاحیت اداره مذکور است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی ن. م. به طرفیت اداره ثبت احوال..... به خواسته اصلاح شناسنامه از حیث تغییر محل صدور شناسنامه از زنجان به تهران با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه در مانحن فیه مطابق پاسخ استعلام شماره.../...مورخ 1393/09/18 واصله از بیمارستان.... شهرستان تهران، اعلام گردیده محل تولد خواهان حسب سوابق بالینی مضبوط در آن مرکز درمانی بیمارستان....شهرستان تهران بوده است وازطرفی مفاد اسناد تقدیمی بیمارستان و ایضا برگ پذیرش بیمار ل. ر.مادر خواهان در تاریخ 1362/02/18 در آن بیمارستان و انجام عمل سزارین و تولد نوزاد دختر در آن تاریخ و نظر به اینکه در صدور و تنظیم اسناد سجلی نیز قانونا اداره ثبت احوال واقع در محل تولد طفل تازه متولد شده صالح می‌باشد لذا دادگاه دعوی مزبور را ثابت و مسلم دانسته و با استناد به ماده 995 قانون مدنی حکم به اصلاح محل صدور شناسنامه خواهان از شهرستان زنجان به شهرستان تهران با حفظ سایر مندرجات سند سجلی را صادر می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیگی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال..... به طرفیت خانم ن. م. ازدادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اصلاح محل صدورشناسنامه تجدیدنظرخوانده ازشهرستان.... به شهرستان تهران صادرشده موجه است زیراسندسجلی صادره که بامراجعه یکی از والدین فرزند به اداره ثبت احوال محل (ز.) برطبق اطلاعات ارائه شده و اسناد سجلی والدین تنظیم شده صدورآن توسط اداره ثبت مورد مراجعه (ز.) صورت گرفته و قابلیت اصلاح و اعلام صدور به محل دیگری را ندارد فلذا رای صادره که خلاف این معنا است درخور نقص است بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. لکن ازحیث محل تولد نظر به اینکه براساس اسناد ابرازی وگواهی تایید تولدخواهان دربیمارستان.... تهران ادراه ثبت احوال محل تنظیم سند مکلف بوده محل تولد طفل راتهران ذکرکندکه این اشتباه می‌بایست توسط اداره ثبت احوال اصلاح گردد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها