نظریه مشورتی شماره 7/98/785 مورخ 1398/11/06

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/785
شماره پرونده: ح587-67-89

استعلام:

احتراماً تعهداتی که زوجین در زمان خواستگاری نسبت به هم تعهد می‌نمایند مثلاً گرفتن چند قلم از وسایل زندگی یا گرفتن طلا با گرفتن مراسم عروسی یا حلقه نامزدی که در ضمن عقد هیچ کدام از آنها در سند نکاحیه و در ضمن عقد قید نمی‌گردد اما در زمان اختلاف بعد از ازدواج و زمانی که زوجین با هم اختلاف دارند احدی از زوجین می‌تواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات مذکور از دادگاه بخواهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. این شرط می‌تواند به نحو صریح یا ضمنی باشد و قانون گذار تشریفات یا قالب خاصی را برای آن تعیین ننموده است؛ از فحوای ماده 1128 قانون مدنی نیز چنین مستفاد است که اگر بنای طرفین در عقد بر شرطی بوده ولو در ضمن عقد به آن تصریح نکنند، طرفین ملزم به آن خواهند بود. در نتیجه اگر در مذاکرات پیش از عقد نکاح طرفین بر اموری مانند گرفتن طلا یا بخشی از وسایل زندگی یا برگزاری مراسم عروسی توافق کنند و بنا بر همان توافق های پیشینی عقد نکاح را منعقد نمایند، متعهدله می‌تواند اجرای شرط را وفق ماده 237 قانون مدنی از متعهد مطالبه نماید./ت

منبع