حداکثر مدت تبعید به عنوان مجازات تکمیلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مدت تبعید به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند بیش از دو سال باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - ل.، دارای شانزده فقره سوءسابقه کیفری 2 - ر.، دارای پنج فقره سوءسابقه کیفری مبنی بر مشارکت در ارتکاب نوزده فقره جیب بری موضوع شکایت 1 - ح. 2 - ح.ک. 3 - الف. 4 - ج. 5 - الف.ر. 6 - م. 7 - خ. 8 - ب. 9 - ف. 10 - الف.ب. 11 - ع. 12 - د. 13 - م.الف. 14 - ن. 15 - الف.ز. 16 - ر. 17 - ع.الف. 18 - ح.ل. 19 - ن.ر.؛ دادگاه با توجه به شکایت شکات و دستگیری متهمین پس از ارتکاب جیب بری و اقاریر صریح متهمین در مراحل تحقیق و انطباق اقاریر ایشان با اظهارات شکات از حیث نحوه جیب بری و اقلام ربوده شده و از همه مهم تر شناسایی متهمین توسط شکات و با توجه به سوابق متعدد متهمین که انکار مصرانه ایشان در جلسه دادگاه را به چالش می کشد و با عنایت به جمیع قرائن و امارات مندرج در پرونده که موجب حصول نه تنها ظن قوی بلکه علم به ارتکاب بزه توسط ایشان را به همراه دارد اتهام انتسابی به شرح فوق را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 657/667/666/19/20 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را به تحمل پنج سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و متهمین فوق را در طول ایام تحمل حبس از حق استفاده از مرخصی، عفو و تخفیف تحت هر عنوان محکوم نموده و هم چنین ایشان را از حق زندگی در استان های تهران و البرز محروم و متهم ردیف اول را به مدت ده سال به شهرستان... و متهم ردیف دوم را به مدت هفت سال به شهرستان... تبعید می‌نماید. و هم چنین در خصوص رد مال نیز متهمین فوق را به نحو تضامنی به پرداخت و تحویل مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان در حق ح. و کارت ملی و دو فقره گواهینامه پایه یک و دو کارت موتورسیکلت پالس 180 به شماره... و چند فقره چک سفید مربوط به بانک ملت مرکزی از جاری... و سه برگ سند موبایل از شماره های... -.... -... و کارت بسیج وزارت نفت و کارت باشگاه شماره... وزارت نفت و در حق ن. پرداخت سیصد هزار ریال وجه نقد و یک فقره چک بانک مسکن به شماره... و در حق ج. پرداخت چهار هزار تومان وجه نقد کارت ملی سپه کارت و دو فقره چک به شماره... و... بانک سپه، در حق ع. یک فقره چک پنج میلیون ریال بانک ملت شعبه صادقیه، در حق ر. پرداخت یک صد و بیست هزار تومان وجه نقد بابت قیمت گوشی مسروقه، در حق الف. کارت ملی، گواهینامه ماشین، کارت پایان خدمت، کارت دانشجویی و کارت های بانکی سپه و پارسیان، در حق ن.ر. کارت ملی، گواهینامه رانندگی، هفت کارت عابر بانک، 70 هزار تومان وجه نقد در حق م. یک فقره چک به شماره 132724 بانک تجارت شعبه ملت یک میلیون و پانصد و شصت هزار تومان وجه نقد، در حق د. کارت شناسایی شرکت و الف.و. کارت مترو، در حق ع. گواهینامه کارت ماشین پراید به پلاک...، کارت گارانتی خودرو فوق، بیمه نامه، کارت سوخت کارت امداد خودرو، عابر بانک پارسیان، کارت یارانه بانک ملی، در حق الف.ب. یک میلیون تومان وجه نقد، در حق ب. گوشی تلفن همراه نوکیا مدل 5130 به شماره سریال...، در حق م. یک صد و شصت هزار تومان وجه نقد، کارت سوخت ماشین، عابر بانک صادرات، سه فقره چک به مبالغ بیست میلیون تومان، پنج میلیون تومان، کارت ملی، یک عدد سکه بهار آزادی و گواهینامه ماشین، در حق الف. مبلغ سی هزار تومان، در وجه ج. پانزده هزار تومان وجه نقد و یک فقره چک حامل موسسه تعاون، در حق الف.ق. مبلغ هشتادوپنج هزار تومان وجه نقد، کارت ملی، کارت پایان خدمت، در حق ح.ک. دویست هزار تومان وجه نقد محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است اموال موضوع رد مال در صورت مطالبه شکات در اجرای احکام لازم الاسترداد خواهد بود. و در خصوص رد مال نسبت به خ. و ف. با توجه به اعلام گذشت ایشان دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص ارسال پرونده از ناحیه دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران که ملاحظه می‌شود آقایان ل. و ر. طی دادنامه شماره --- مورخ 30/07/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام مشارکت در ارتکاب نوزده فقره جیب بری برای هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و عدم حق استفاده از مرخصی و عفو و تخفیف مجازات تحت هر عنوان در طول ایام تحمل حبس و محروم از حق زندگی در استان های تهران و البرز محکم گردیده اند. و هم چنین آقای ل. به مدت ده سال به شهرستان... و آقای ر. به مدت هفت سال به شهرستان... و هر دو نفر تضامنی به رد اموال ربوده شده در حق شکات به شرح مندرج در دادنامه محکوم شده اند. النهایه محروم کردن نامبردگان از استفاده از عفو عمومی و تخفیف مجازات از رای مذکور با تایید آن در شعبه --- تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 24/12/90 حذف شده است. توجها به این که طبق تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست و این که وفق بند ب ماده 10 قانون مارالذکر قانون لاحق مساعدتر است به حال مشارالیهما از قانون سابق مدت تبعید نامبردگان به دو سال اصلاح می‌شود. النهایه رای شماره --- مورخ 24/12/90 شعبه --- تجدیدنظر استان تهران هم اصلاح می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شریعتی - افشار

منبع
برچسب‌ها