مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به ابطال مزایده در پرونده های اجرایی ثبت، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ف. ا. در درخواستی به طرفیت اجرای ثبت اسناد و املاک... ابطال مزایده در پرونده اجرایی ثبت را خواستار شده است. شعبه هشتم دادگاه عمومی اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/21 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل به شرحی که در قرار شماره --- - 1394/02/21 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است به عنایت به ماده 169 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صائب است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمد رضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها