مطالبه خسارت تأخیر تادیه نسبت به اجرت عمل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در موردی مصداق دارد که طلب دین و وجه رایج است؛ بنابراین شامل اجرت عمل که نیاز به رسیدگی قضایی دارد، نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. ز. در تاریخ 1392/06/13 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان زاهدان علیه شرکت ت.(ن) و شرکت س. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته مطالبه مبلغ 336028720 / 1 ریال بابت مانده حساب کارکرد دستمزد داربست از تاریخ 1391/05/10 لغایت صدور حکم با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وبا استناد به تاییدیه شروع به کار ناظر پروژه و نرخنامه اتحادیه داربست فلزی و تاییدیه متراژ کار انجام شده توسط نماینده شرکت ن. و س. و ناظر پروژه و دستور ادامه کار داربست و صورت وضعیت کارکرد را نموده است به شرح متن دادخواست مدعی گردیده که به دستور مدیریت شرکت ن. و ناظر پروژه اقدام به نصب داربست برج شماره....... از تاریخ 1391/05/10 لغایت 1392/05/31 (که همچنان ادامه دارد) نموده پس از گذشت چند ماه و نصب داربست اکثر برجها شرکت ن. اظهار داشته که هزینه داربست در تعهد شرکت س. میباشد که با مراجعه به شرکت اخیر اقدام به اعزام نماینده در چند نوبت کرده و در نهایت از پرداخت هزینه مذکور خود داری می نمایند با گذشت زمان که هنوز داربست بسته و ادامه دارد هر دو شرکت از پرداخت هزینه خود داری می نمایند تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم 0 با جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی طرفین به دادرسی دعوت شده و جلسه اول دادرسی مورخه 1393/03/05 با حضور خواهان و عدم حضور خوانده تشکیل گردیده و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی دانسته است شرکت تعاونی...... طی نامه شماره.... مورخه به دادگاه اعلام داشته که آقای ع.الف. ز. عضو هیات مدیره شرکت به عنوان مدیر پروژه.... از ابتداء تا اتمام پروژه و وصول مطالبات و حضور در مراجع قضایی نماینده تام الاختیار شرکت می‌باشد و امضای ایشان مورد تایید شرکت میباشد 0 آقای ع.الف. ز. با تقدیم لایحه (برگ چهل و یک پرونده) مرقوم داشته که قرار داد نصب داربست برجهای.... در تاریخ 1389/08/01 با امضا آقای م. ر. ع. به عنوان کارفرما موسسه(ن.) منعقد گردیده دستور اجرای داربست برج شماره... با توجه به نرخنامه اتحادیه با هماهنگی مسئولین شرکت توسط ناظر پروژه داده شده با اتمام نصب داربست برج نهم و نپرداختن دستمزد گزارش کتبی به موسسه داده شده لیکن در پی نویس اشاره شده که موضوع مربوط به تعاونی ن. و شرکت س. میباشد و مراتب گزارش به نام شرکت س. به خواسته مسئولین شرکت ن. بوده است 0 دادگاه با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/04 نموده و به شرح رای صادره 000 با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان ملاحظه رونوشت اجاره بها صورت وضعیت کار کرد داربست و رونوشت مصدق قرار داد فی مابین دادخواهی را موجه تشخیص و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت ن.) به پرداخت 336028720 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9040000 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/06/03 بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان را صادر می‌نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم (شرکت س.) با توجه به اینکه خواسته خواهان متوجه ایشان نبوده حکم به رد دعوی صادر و اعلام میگردد این رای غیابی است 0 دادنامه مرقوم در تاریخ 1393/06/24 به شرکت ن. (خوانده ردیف اول) و مورخه 1393/06/24 به شرکت س. و ابلاغ گردیده خواهان به شرح لایحه (برگ 63 پرونده) اعلام میدارد که هزینه پرداختی 000 / 6/800 2 ریال بوده لیکن در رای 000 / 9040 ریال قید شده و تقاضای اصلاح رای را می‌نماید که در این راستا دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/24 صادر گردیده و رقم 9040000 ریال به مبلغ 000 / 26/800 ریال اصلاح میگردد که این دادنامه در تاریخ یازدهم آذر ماه نود و سه به شرکت ن. (شرکت تعاونی.....) ابلاغ شده و آقای ح. آ. با ارائه وکالت نامه شماره.... مورخه 1393/11/07 به وکالت از شرکت تعاونی..... استان دادخواست فرجام خواهی در تاریخ 1393/11/11 تسلیم دفتر دادگاه بدوی نموده که در تاریخ 1393/11/14 ثبت فرجام خواهی شده است وکیل فرجام خواه به شرح لایحه فرجام خواهی مرقوم داشته « 000 خواهان در پرونده ع.الف. ز. تعرفه شده و این در حالی است که اگر کاری انجام شده یک طرف قرار داد شرکت ا..... بوده قرار دادی نیز که خواهان در برگ چهلم پرونده ارائه کرده یک طرف قرار داد شرکت ساختمانی ا.... با نمایندگی آقای ع.الف. ز. بوده لذا اگر حقوقی هم متصور باشد این حقوق برای شرکت ساختمانی یا تعاونی ا. است 0 خواهان بر اساس قرار دادی که در برگ چهلم پرونده ارائه کرده مدعی است که اجرای داربست برج های.... را به عهده گرفته در اینخصوص باید اذعان داشت که موسسه......استان سیستان و بلوچستان شخصیت حقوقی مستقل از شرکت تعاونی......ف. استان دارد و از این حیث قرار داد ابرازی ارتباطی به شرکت موکل ندارد 0 و در ماهیت امر اینکه اولا نرخنامه اتحادیه که ابراز گردیده برای موکل مسئولیت ایجاد نمی کند ثانیا ملاحظه صدر صورت وضعیت کار کرد و ذیل آن حکایت از این امر دارد که این صورت وضعیت توسط شرکت تعاونی ا. صادر گردیده و بر فرض ثبوت برای شرکت مذکور ایجاد حق می‌نماید ثالثا قرار داد ارائه شده هیچگاه برای آقای ع.الف. ز. ایجاد حق نمی کند و شرک موکل را در برابر شخص حقیقی آقای ز. متعهد نمی سازد چون طرفین قرار داد از حیث شخصیت متفاوت می‌باشند 0 واقعیت اینست موکل جهت اجرای تمامی یک بلوک از پروژه....زاهدان با شرکت آ.س قرار داد منعقد می‌نماید بر اساس بند الف ماده 2 قرار داد نصب داربست به عهده شرکت آ. س. قرار داشته که کپی مصدق قرار داد موید این ادعا می‌باشد و از آنجائی که طی یک مرحله بنا به تقاضای شرکت آ. س. مبنی بر اینکه مبلغ یکصد میلیون ریال از حساب و صورت وضعیت وی کسر شده و به فرجام خوانده پرداخت شود این نامه برای فرجام خوانده ایجاد حق کرده که ادامه پرداخت نیز باید توسط موکل انجام گیرد در حالی که موکل تعهدی در قبال فرجام خوانده ندارد 0 لذا جهت اینکه هیچ دلیل و مدرک و قرار دادی که موکل در آن تعهد نموده باشد به دادگاه ارائه نشده تقاضای نقض رای و صدور حکم مقتضی را دارد 0 با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح لایحه ای از سوی فرجام خوانده واصل که تحت شماره 93100443 مورخه 1393/12/06 ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده فرجام خوانده در مقام دفاع مرقوم داشته « 000 اولا اینجانب برابر نامه شماره 80 / 89 مورخه 1389/07/25 و 74 / 89 مورخه 1389/07/20 نماینده تام الاختیار شرکت تعاونی عمرانی ساختمانی ا. بوده ثانیا اقامه دعوی به طرفیت شرکت مسکن... (ن.) قانونی بوده زیرا شرکت ن. نام جدید همان موسسه..... می‌باشد و هر دو شخصیت واحد دارند و نامه شماره.... مورخه 1389/05/12 خطاب به اداره کل تعاون استان موید آنست ثالثا مبلغ قرار داد فی ما بین برابر بند یک به صورت توافقی و هر متر مربع ده هزار ریال تعیین گردید و این قرار داد برای کل پروژه برج..... منعقد گردید که شروع کار از بلوک... بوده و در خصوص بلوکهای دیگر مبلغ دستمزد برابر نرخنامه اتحادیه خواهد بود 0 رابعا قرار داد منعقده با شرکت ن. یا همان موسسه.....هیچ ارتباطی با هر شرکت ثالث دیگری فی المثل شرکت س. ندارد 0 قرار داد شرکت ا. قرار داد مستقل از قرار داد شرکت س. با شرکت ن. دارد با انجام پروژه توسط شرکت ا. انجام این قسمت از قرار داد از زمره تعهدات شرکت س. حذف گردیده و ادعای عدم توجه موجّه نمی‌باشد در حال حاضر نیز شرکت ا. در حال اجرای تعهدات قرار دادی خود با شرکت ن. در محل پروژه.... بوده و شرکت س. بیش از یک سال است که شهرستان زاهدان را ترک نموده است 0 خامسا در مراجعه به شرکت ن. جهت وصول مطالبات مدیران شرکت ن. اعلام کردند که از شرکت س. طلبکار هستیم و با مدیران آن شرکت هماهنگ می کنند تا طلب شما از محل بدهی ایشان به شرکت ن. پرداخت شود که این امر با توجه به هماهنگی و به دستور مدیر شرکت ن. انجام گرفت 0 تصویر هفت فقره چک که توسط شرکت تعاونی مسکن.....استان بابت وجه داربست به نام اینجانب و شرکت ا. صادر و وجه آن پرداخت گردیده جهت ملاحظه تقدیم میدارم اگر شرکت ن. در قبال شرکت متبوع تعهدی نداشته چرا چک صادر کرده است النهایه درخواست احقاق حق دارم 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه ی صادره اشکال وارد است محکمه هنگامی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌نماید که قانونا و با رعایت مواد 194 و 200 از قانون آیین دادرسی مدنی به همه ادله طرفین رسیدگی و نفیا یا اثباتا در باره آنها اظهار نظر کند و یا اگر در کشف و احراز واقع هر گونه تحقیقی و یا اقدامی را لازم بداند بتجویز ماده 199 از قانون مرقوم آن را انجام دهد در ما نحن فیه اولا به دلالت برگ چهلم پرونده طرف قرار داد با موسسه..... شخص حقیقی بوده لیکن امضا این قرار داد ممهور به مهر شرکت گردیده و از سوئی بعضی از مستندات ابرازی حکایت از وجود رابطه حقوقی فی مابین شرکت ا. یا موسسه مذکور دارد و در اینخصوص لازم است بررسی شود درتنظیم قرار داد و اجرای آن طرف قرار داد واجد چه شخصیتی است و چه تعهداتی در قبال یکدیگر دارند ثانیا ادعا شده که شرکت تعاونی مسکن..... (شرکت ن. شخصیت مستقل از موسسه.... سیستان و بلوچستان دارد و تصویر نامه شماره... مورخه 1393/06/12 اداره ثبت (برگ 83 پرونده) موید آنست در این ارتباط لازم بوده از اداره کل تعاون استان و سازمان ثبت استعلام جامع به عمل آورده تا معلوم گردد تغییر نام چه آثار حقوقی را بهمراه داشته است ثالثا آنچه خواهان به عنوان رقم مطالبات در ستون خواسته ذکر نموده در حکم صادره به عنوان محکوم به قید شده لیکن در این خصوص بررسی همه جانبه از حیث میزان کار کرد کیفیت ارائه صورت وضعیت ها و میزان پرداخت و تعیین رقم بدهی انجام نشده تا با توجه به فنی بودن موضوع چنانچه اقتضاء داشته باشد پس از احراز ذینفع بودن فرجام خوانده و توجه دعوی به فرجام خواه و اخذ توضیح از فرجام خوانده نظر کارشناس رسمی نیز جلب شود به علاوه مطالبه خسارت تاخیر در موردی مصداق دارد که طلب دین و وجه رایج بوده نه اجرت که محتاج به رسیدگی قضایی دارد لذا رسیدگی ناقص است و مستندا به بند 5 ماده 371 و ماده 396 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و طبق بندهای الف مواد 401 و 405 از قانون مزبور رسیدگی بعدی به دادگاه صادر کننده رای یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع میشود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوانعالی کشور

حسن غفار پور - رضا سلطانیان

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها