بررسی نیاز تایید دادستان در قرارهای منتهی به بازداشت دادیار کشیک و قرار بازداشت موقت بازپرس کشیک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی نیاز تایید دادستان در قرارهای منتهی به بازداشت دادیار کشیک و قرار بازداشت موقت بازپرس کشیک

پرسش

آیا قرارهای منتهی به بازداشت دادیار‌کشیک و قرارهای بازداشت موقت صادره توسط بازپرس کشیک نیاز به تایید دادستان دارد ؟

نظر هیئت عالی

اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از جرم از جمله شرایط تعلیق مجازات است و این امر مقید به دادن دادخواست و صدور حکم در این خصوص نمی‌باشد، این شرط در سایر نهادهای ارفاقی در مرحله دادسرا از جمله تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده نیز پیش‌بینی شده است. نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

نیاز به تایید دادستان ندارد چرا که
1. ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی کشیک را در عرض دادستان قرار داده است چرا که قاضی کشیک را در کنار دادستان آورده است پس اقدامات ایشان شبیه دادستان بوده و نیاز به تایید دادستان ندارد.
2. ما دو نوع روند تحقیقات داریم یکی روند تحقیقات عادی (در وقت اداری) و یکی روند تحقیقات فوق العاده (در وقت کشیک) که در روند تحقیقات فوق العاده با توجه به اینکه فرض بر این است که دادستان حضور ندارد تا فوراً قرار مذکور به تایید ایشان برسد لذا نیاز به تایید ایشان ندارد. ضمن اینکه در اوقات کشیک متوالی نیز فرض قانون گذار عدم حضور دادستان می‌باشد.
3. قانون گذار تفکیک بین مقامات دادسرا را فقط در رسیدگی‌های عادی آورده است و وقتی زمان و وقت اداری تمام می‌شود این لیست سمت‌ها کنار رفته و فقط یک قاضی کشیک وجود دارد لذا ایشان اختیارات دادستان را نیز دارد.

نظر اقلیت

باید به تایید دادستان برسد چرا که:
1. فوریت امر دلیل نمی‌شود تا صراحت مواد 92 و 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نادیده بگیریم.
2. اینکه قرار بازداشت موقت نیاز به تایید دادستان دارد در واقع مطابق با اصل تایید دو مرحله‌ای تصمیمات قضایی در دادسرا می‌باشد.
3. این امر مطابق با تفسیر به نفع متهم می‌باشد.
4. در ماده 2 دستور العمل سازماندهی زندان‌ها بیان داشته دادستان حتی نظر معاون دادستان را نیز باید اظهار نظر کند. لذا به طریق اولی در مورد قاضی کشیک نیز این نوع قرارها باید به تایید دادستان برسد.

منبع
برچسب‌ها