ماده 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی حاکم است.