خرید و نگهداری مشروبات الکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خرید مشروب الکلی مستلزم نگهداری آن بوده و تعیین دو مجازات مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف. م. به اتهام خرید ونگهداری مشروبات الکلی درشعبه --- دادگاه عمومی جزایی قائن محاکمه وبا توجه به دلایل موجود در پرونده به دو فقره یک سال حبس و 74 ضربه شلاق وبه پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه محکوم ضمنا به مدت هشت ماه از مجازات حبس را تعلیق نموده با قطعی شدن دادنامه وکیل محکوم علیه به موجب لایحه تقدیمی با غیرقانونی دانستن تعیین دو فقره حبس برای یک جرم درخواست اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه ومداقه در اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه خرید مشروب مستلزم نگهداری آن نیز می‌باشد فلذا در نظر گرفتن دو فقره مجازات برای این موضوع که درواقع یک عمل مجرمانه محسوب می‌گردد مبتنی بر اشتباه بوده فلذا مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/30 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قائن و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه همعرض آن دادگاه صادر واعلام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

احمدصاحب الزمانی - منوچهر کاظمی - محمد کاظمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها