جمع میان رای وحدت رویه 818 و مواد 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر منوجان

موضوع

جمع میان رای وحدت رویه 818 و مواد 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی-هماهنگ استانی 7 از 8

پرسش

با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 818 مورخه 1400/10/07که اعلام داشته اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیا و اموال قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد و همچنین مفاد ماده 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام داشته اعتراض شخص ثالث به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض‌عنه را صادر کرده باشد در خصوص اعتراض ثالث به ضبط خودروی حامل مواد مخدر چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ حل تعارض میان مواد مذکور و رای وحدت رویه سابق‌الذکر چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

هیچگونه تعارضی بین مواد 417 و 420 قانون آیین دادرسی کیفری با رای وحدت رویه 818 دیوانعالی کشور وجود ندارد. اعتراض شخص ثالث به دادگاهی که رای در آن قطعی شده است تسلیم میگردد. بدیهی است در فرضی که حکم در دادگاه بدوی کیفری قطعی گردیده باشد (اعم از کیفری 1 کیفری 2- انقلاب) یا دادگاه تجدیدنظر، همان دادگاه به موضوع اعتراض ثالث رسیدگی خواهد کرد.

نظر اتفاقی

اگر طبق تبصره ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس یا دادگاه رای صادر نمایند در تجدید نظر اعتراض ثالث قابل رسیدگی است و برخلاف مواد 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی است اما اگر تجدیدنظر حکم به ضبط داد، طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی در خود تجدیدنظر قابل اعتراض است.

منبع
برچسب‌ها