خوانده دعاوی در خصوص موقوفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و دعوا باید به طرفیت موقوفه اقامه شود، بنابراین طرح دعوا علیه اداره اوقاف که نماینده موقوفه است با قرار رد دعوی روبرو می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای ح. م. به وکالت از 1 - ح. ح. 2 - الف. ش.ط. 3 - م. 4 - م. 5 - م. 6 - م. همگی ش.ط. 7 - ر. 8 - ع. 9 - م. 10 - ز. 11 - ف. همگی الف. 12 - ع. الف. 13 - م. 14 - ه. 15 - ل. 16 - س. 17 - پ. 18 - پ.الف. همگی م.س. 19 - ز. د. به طرفیت اداره اوقاف..... به خواسته صدور حکم مبنی بر تعیین قدرالسهم مورث موکلین نسبت به پلاکهای ثبتی مشروح در متن دادخواست با جلب نظر کارشناسی و محکومیت خوانده به جبران خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق ثبت رسیده است اساسا صرفنظر از اینکه دعوی اقامه شده از سوی وکیل محترم خواهان‌ها در ماهیت امر نفیا یا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر لیکن نظر به اینکه بصراحت مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه چنین آمده است … هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن به حساب می آیند و این در حالیست که در پرونده امر مبرهن می‌گردد وکیل محترم خواهان‌ها دعوی مذکور را به طرفیت اوقاف که نماینده موقوفه به حساب می آید مطرح و اقامه نموده است که این امر بر خلاف بیّن قانون اخیرالبیان به حساب می آید لهذا با وصف مراتب معنون دادگاه دعوی خواهان‌ها را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تعیین قدرالسهم وی از پلاکهای ثبتی...،...،...،..../...بخش.. حوزه ثبتی تهران به همراه خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع نشده و با لحاظ اینکه موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید میرحسینی - محمدترابی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها