صدور حکم نسبت به جنبه عمومی بزه بدون درخواست دادستان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم نسبت به جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بدون درخواست دادستان در کیفرخواست صادره فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/02

رای دادگاه

در خصوص اتهامات اقای الف. پ. ف.. دائر بر توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ز. م.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده در خصوص عنوان اتهامی توهین، به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام میدارد در خصوص عنوان اتهامی ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی، مودای گواهی شهود، تحقیقات معموله در دادسرا، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا، مجرمیت متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 401 ، 449 ، 709 ، 714 و 593 و لحاظ بند الف ماده 37 و بند ت ماده 38 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک ماه حبس تعزیری (با اعمال سه درجه تخفیف) و پرداخت 1 - سه هزارم دیه کامله بابت کبودی ناحیه پس سری 2 - سه هزارم دیه کامله بابت کبودی بینی 3 - نیم درصد دیه کامله بابت ارش تورم ناحیه پس سری 4 - دو دهم یک درصد دیه کامله بابت ارش تورم بینی 5 - یک دهم دیه کامله بابت شکستگی استخوان بینی که به نحو مطلوب التیام یافته است 6 - چهار درصد دیه کامله بابت ارش شکستگی استخوان بینی در حق شاکی خصوصی صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در این پرونده آقای الف. پ. الف.ف به طرفیت آقای ز. م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/10/2 شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی که در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخوانده و از بابت جنبه عمومی به تحمل یکماه حبس تعزیری محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله نظر به اینکه تعیین مجازات از بابت جنبه عمومی از سوی دادستان تقاضا نشده و در کیفرخواست تقاضای کیفری برای جنبه عمومی نشده است لذا صدور حکم از بابت جنبه عمومی از سوی دادگاه بدوی بر خلاف مقررات بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد است و دادگاه به استناد بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 4 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را از بابت جنبه عمومی جرم تبرئه می‌نماید و در مورد جنبه خصوصی نیز با توجه به اینکه میزان دیه کمتر از عشر دیه کامله می‌باشد رای قطعی است و به استناد بند ب ماده 427 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی رد می‌باشد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

بهزاد سعادت زاده- سید ابوالحسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها