نظریه مشورتی شماره 7/1402/1007 مورخ 1402/12/27

تاریخ نظریه: 1402/12/27
شماره نظریه: 7/1402/1007
شماره پرونده: 1402-168-1007ک

استعلام:

چنانچه انتقال مالی به نحو عادی در یک محل (الف) و انتقال رسمی آن در محلی دیگر (ب) باشد، مرجع صالح رسیدگی به شکایت بزه انتقال مال غیر (در فرض اثبات تعلق مال به غیر) کدام محل (الف یا ب) خواهد بود؟ آیا منقول یا غیر منقول بودن مال در پاسخ ارائه شده موثر خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که با تنظیم سند عادی مال غیر به دیگری منتقل شده است و متعاقباً در محل دیگری بین همان اشخاص و نسبت به همان ملک، سند رسمی انتقال تنظیم شده است، محل وقوع جرم انتقال مال غیر به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محل تنظیم مبایعه‌نامه‌ای است که به موجب آن ملک غیر به خریدار منتقل شده است و تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سابق و نیز منقول یا غیرمنقول بودن مال، موثر در مقام نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)