نظریه مشورتی شماره 7/92/1868 مورخ 1392/09/25

تاریخ نظریه: 1392/09/25
شماره نظریه: 7/92/1868
شماره پرونده: 92-108-1367

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 2 قانون کار مصوب 1369 هر کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی به درخواست دیگری (کارفرما) کار کند، کارگر بوده و چنانچه مشمول قوانین خاص استخدامی یا سایر موارد خاص مذکور در ماده 188 قانون کار نباشد، ‌مشمول این قانون بوده و بر اساس ماده 148 قانون مزبور، مقررات تامین اجتماعی در خصوص وی لازمالرعایه خواهد بود.

منبع