تجدیدنظر خواهی احدی از خواندگان به طرفیت سایر اصحاب دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تعدد خواندگان و محکومیت احدی از آنها، تجدیدنظرخواهی خوانده اخیر به طرفیت اشخاصی(سایر خواندگان) که رای صادره متضمن منفعتی برای آنان نبوده؛ فاقد وجاهت است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/17

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. س. با وکالت آقای س. ر. و خانم م. ج. به طرفیت آقایان و خانمها ع. م.د. باوکالت م. پ. و ن. و م. و د. و م. و م. و ز. همگی ف. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- مورخ 90/12/23 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران به استناد کپی مصدق مبایعه نامه به شماره 001354 و 101064 و کپی مصدق قبوض رسید و وکالتنامه و کپی دادنامه --- شعبه --- نظر به اینکه حسب مبایعه نامه به شماره 1354 مورخ 87/9/16 خوانده ردیف اول ملک متنازع فیه را از مورث سایر خواندگان (دوم الی آخر) خریداری نموده است و سپس به موجب مبایعه نامه به شماره 101064 مورخ 90/6/7 ملک موصوف را به خواهان معترض ثالث منتقل می‌نماید و خوانده اول بیش از دوسوم مبلغ ثمن معامله را از خواهان دریافت می‌نماید و نزدیک به ده میلیون تومان ار الباقی ثمن معامله جهت تنظیم سند رسمی باقی مانده است و بدلیل اینکه ملک به نام مورث خواندگان دوم الی آخر می‌باشد خوانده اول قادر به تنظیم سند رسمی نمی‌باشد و مشارالیه (خوانده اول در جلسه دادرسی مدعی فسخ قرارداد با خواهان گردید و علیرغم اعطای مهلت یکماه جهت ارائه فسخ نامه مشارالیه اعلان فسخ نامه مشارالیه اعلان فسخ یا اقاله قرارداد را ارائه ننموده و علیرغم گذشت 4 سال از وقوع عقد بیع با خواهان بیش از دو سوم مبلغ ثمن معامله در ید خوانده اول بوده است لذا دادگاه با پذیرش دعوی خواهان معترض ثالث مستندا به ماده 198 و 425 و 417 و 418 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض و الغاء دادنامه شماره --- مورخ 90/12/23 و محکومیت خوانده اول به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرشید دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. م.د. با وکالت ص.الف. پ. به طرفیت م. س. با وکالت س. ر. و م. ج. - ن.، م.، داود، م.، م. و ز. همگی ف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/17 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در پی اعتراض ثالث تجدیدنظرخوانده ردیف اول دادنامه موضوع اعتراض به شماره 1102 مورخ 90/12/23 ملغی الاثر اعلام شده و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر می‌گردد با دقت در محتویات پرونده اولا از آنجا که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم به بعد خود خواندگان مرحله بدوی بوده و حکم تجدیدنظرخواسته و دادنامه مورد اعتراض ثالث نیز به نفع ایشان نبوده تا مواضع ایشان در این مرحله به عنوان تجدیدنظرخواندگان متضمن منفعتی برای ایشان باشد لذا نسبت به نامبردگان مستندا به مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر صادر می‌گردد ثانیا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول با عنایت به مبایعه نامه تجدیدنظرخواه با مورث خود مورخ 1387/09/16 و انتقال مبیع بر پایه همان مبایعه نامه به موجب قرارداد مورخ 1390/06/07 به تجدیدنظرخوانده ردیف اول و دریافت بخش عمده ثمن المبایعه و فقدان هرگونه دلیل دایر بر فسخ قرارداد مزبور و ترتیب آثار قانونی بر قرارداد مزبور به ویژه به جهت حفظ اصالت آن و فقدان هرگونه انکار و تردید نسبت به آن و اینکه در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل مثبت و درخور توجهی ابراز نداشته است لهذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها