رای شماره 7 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901273

شماره دادنامه: 140009970906010007

تاریخ: 16/1/1400

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (232-95) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال 95

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال تعرفه شماره (232-95) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه 232-95 شهرداری

شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 4374/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 14/11/1394

موضوع تعرفه: عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان

معادله محاسبه عوارض:

X A × متراژ اعیان = T

توضیحات محاسبه عوارض:

1- عوارض فوق برای یکبار و در موقع صدور شناسنامه ساختمان و یا برگه های پروانه ساختمان اخذ و جهت سایر مراحل اعم از اصلاح پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان مبلغی اخذ نخواهد شد.

2- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه 103-95 بوده که آن معادل 100% خواهد بود.

3- X ضریب محاسبه عوارض بوده که برای کاربریهای مسکونی 2%، خدماتی 5%، تجاری 10%، مختلط 4% و سایر کاربریها 6% در نظر گرفته خواهد شد.

4- حداقل متراژ اعیان جهت واحدهای مسکونی و خدماتی 100 متر مربع و واحدهای تجاری 50 متر مربع و سایر واحدها 70 متر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

5- در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختمان، و یا هر یک از برگ های فوق الذکر، برای صدور المثنی 10% (ده درصد) عوارض فوق اخذ خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نتیجه بررسی مصوبات مورد شکایت که در سال 95 به تصویب رسیده است و تا سال 99 جاری و ساری بوده عبارت است از آنکه:

تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون شوراها خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر است و دادنامه های متعدد صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است:

عوارض تمدید پروانه ساختمان دادنامه شماره 1177 مورخ 17/11/1396+تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری

عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان دادنامه شماره 1894 الی 1896 مورخ 4/10/1397+ اخذ وجه بدون تجویز قانونگذار

عوارض استفاده از خدمات عمومی دادنامه شماره 1894 الی 1896 مورخ 4/10/1397+تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری+ اخذ عوارض نوسازی

عوارض سرانه های شهری دادنامه شماره 1894 الی 1896 مورخ 4/10/1397+ تعیین تکلیف قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری

عوارض پلاک و کد پستی دادنامه شماره 1894 الی 1896 مورخ 4/10/1397+خروج از شهر وظایف شهرداری+اخذ وجه بدون تجویز قانونگذار

عوارض نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی دادنامه شماره 870 مورخ 14/07/1394+ تعیین تکلیف قانونگذار در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی دادنامه شماره 1962 مورخ 11/12/1393+ تعیین تکلیف وزارت کشور مبنی بر اخذ حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری

عوارض نقل و انتقال مینی بوس دادنامه شماره 870 مورخ 14/07/1394+ تعیین تکلیف قانونگذار در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض حق بیمه آتش سوزی و حوادث دادنامه شماره 768 مورخ 30/09/1395+ تعیین تکلیف قانونگذار در مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض بلیط نمایش دادنامه شماره ه/95/65 مورخ 30/09/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری+تعیین تکلیف قانونگذار در مفاد مواد50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز دادنامه شماره 1146 مورخ 10/11/1396 و 188 مورخ 17/02/1398+ عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود عوارض جمع آوری و رفع عارضه سد معبر دادنامه شماره 383 مورخ 08/3/1397 + تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره 1بند 2 ماده 55 قانون شهرداری+ اخذ جریمه و وجه بدون تجویز قانونگذار علی هذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 1369/ش مورخ 30/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: این شورا باتوجه به ابطال تعرفه های مربوط به دیگر شوراهای اسلامی شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی درخواست به شماره 1055/53/م مورخ 24/9/1398 شهرداری شاهین شهر طی مصوبه شماره 2640/ش مورخ3/11/1398 نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای مصوبات اقدام نموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند 6 رای شماره 1394 الی 1396 - 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (232-95) تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای سال 95 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها