توهین از طریق مزاحمت تلفنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ماهیت بزه مزاحمت تلفنی به گونه ای است که از طریق سکوت یا به کار بردن الفاظ موهن و غیره ارتکاب می یابد؛ لذا توهین از طریق مزاحمت تلفنی، مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ص.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 5/5/93 در پرونده کلاسه --- - 92 ناظر به دادنامه غیابی 1000137 - 93 مورخ 29/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین موضوع شکایت آقای ع.الف. ص.ن. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث توهین به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از 30 ضربه شلاق محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد اقامه ننموده است و ازنظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است ولی از حیث تعیین مجازات و تطبیق عمل با قانون واجد ایراداست زیرا جرم مزاحمت تلفنی جرم خاصی است و قانون گذار برای شخصی که به وسیله تلفن مرتکب جرم ایجاد مزاحمت می‌گردد مجازات واحد و مشخص تعیین کرده است و ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن مصادیق مختلفی دارد یک بار مزاحم مرتباٌ سکوت می کند و یک بار در حال تماس تلفنی الفاظ توهین آمیز به کار می برد ولی چون قانون گذار برای ارتکاب این جرم وسیله را ملاک قرار داده است لهذا مجازات مرتکب به جرم توهین به صورت مستقل برخلاف موازین قانونی است و با حذف مجازات پنج میلیون ریال جزای نقدی دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاح می‌گردد ثانیاٌ: تجدیدنظرخواه مبادرت به اخذ گذشت شاکی شده و اوراق و مستندات پرونده نشان می دهد که شاکی محرک و شروع کننده بوده است لهذا مشارالیه مستحق تخفیف در مجازات است و ده میلیون ریال جزای نقدی موضوع جرم ایجاد مزاحمت تلفنی را به پرداخت پنج میلیون ریال تخفیف می‌نماید و درنهایت به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف و اصلاح مذکور تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع
برچسب‌ها