نظریه مشورتی شماره 7/1402/1096 مورخ 1402/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1402/1096
شماره پرونده: 1402-127-1096ک

استعلام:

چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه بر پرداخت دین به نحو اقساط ماهیانه با مبلغ مشخص توافق کنند و این توافق در قالب گزارش اصلاحی آورده شود، آیا درخواست بعدی محکوم‌له برای افزایش مبلغ اقساط قابل پذیرش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که طرفین در خصوص پرداخت محکوم‌به، به نحو اقساط ماهیانه و به مبلغ مشخصی توافق کرده‌اند و دادگاه در این خصوص گزارش اصلاحی صادر کرده است، در حقیقت تقسیط محکوم‌به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می‌شود و چنانچه پس از آن دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود، به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون، این دعوا قابل استماع و رسیدگی است؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر بر وضع مالی محکوم‌علیه است و نه آنکه دین به طور مطلق و به صورت اقساطی موجل شود؛ مگر آن‌که دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به نحو مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم‌علیه را احراز کند که در این صورت نمی‌توان به درخواست محکوم‌له مبلغ اقساط را افزایش داد.

منبع