ماده 7 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می ‌تواند آن را مسترد کند.