عدم استفاده اولیای دم از حق احلاف منکر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه قتل عمد، در صورت فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام و عدم انطباق با لوث باید قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر، اجراء گردد و درصورت عدم استفاده اولیای دم از حق احلاف منکر، دادگاه باید قرار توقف دعوی صادر نماید و نه حکم برائت.

رای خلاصه جریان پرونده

پیرو دادنامه های شماره --- - 1391/12/21 و 0899 - 1392/11/19 این شعبه دیوان عالی کشور که از تکرار آن خودداری می‌شود در رابطه با قتل عمدی مرحومین م. خ. ق. تحت تعقیب قرار گرفتند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان ف. به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره --- - 1390/12/23 ج. و ر. را غیابا به قصاص نفس و آقایان ص. را از شرکت در قتل تبرئه و وی و دو متهم دیگر پ. و ف. را بابت معاونت در قتل به مجازات حبس محکوم نموده و سایر متهمین را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرده است. با تجدیدنظر خواهی از رای مزبور این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه صدرالاشعار صدور رای برائت ص. از بزه شرکت در قتل بدون اجرای قاعده مدعی و منکر را صحیح ندانسته است. کما این که برائت سایر متهمین نیز بدون انجام تحقیق کافی را غیر موجه تشخیص و با نقض رای تجدیدنظر خواسته، پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردید. این بار شعبه مزبور به پرونده رسیدگی نموده و با این بیان که نسبت به شخصی به نام آقای ب. نیز کیفرخواست صادر شده ولی دلیلی بر شرکت وی در قتل وجود ندارد و نسبت به ص. نیز دلیل کافی وجود ندارد و اولیاء دم از حق احلاف استفاده نکرده اند، رای بر برائت این دو صادر نموده و ص. را بابت معاونت در قتل به حبس محکوم و سایر متهمین ج. و دیگران از بزه معاونت در قتل و جرح تبرئه و ن. و ک. را بابت معاونت در قتل و جرح به سه سال حبس تعزیری محکوم نموده است. رای فعلی نیز مورد اعتراض اولیاء دم و محکومین قرار گرفته پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رای در خصوص برائت از شرکت در قتل بدون اجرای قاعده بینه و برائت متهمین از اتهام معاونت در قتل و ابرام رای در سایر جهات به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و نظر دادیار محترم مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توّجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد و مستندات رای صادره در رابطه با اتهام ص. و ب. دایر به شرکت در قتل عمدی بر اساس موازین فقهی و قانونی در صورت فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام و عدم انطباق با لوث، باید قاعده مدعی و منکر اجراء گردد و استدلال دادگاه در صدور حکم برائت دایر به عدم استفاده اولیاء دم از حق احلاف منکر، موّجه نمی‌باشد. بدیهی است مطابق موازین و فتوای برخی از اعلام من جمله مقام رهبری، در موارد عدم استفاده مدعی از حق احلاف منکر، باید قرار توقف دعوی صادر گردد. لذا این بخش از دادنامه مستندا به شق 2 بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد و نسبت به سایر بخش های دادنامه تجدیدنظر خواسته با عنایت به مستندات رای صادره و عدم ارائه دلیل قاطع موجب نقض از سوی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 0106 - 1393/05/13 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ف. مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

مرتضی فاضل- عزیزالله رزاقی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها