حق ملاقات نوه توسط پدربزرگ و مادربزرگ

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پدربزرگ و مادربزرگ طفل به عنوان اقارب حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست الف.پ.و ب.م. به ‌طرفیت ف.ع. به‌ خواسته ملاقات با نوه 5/1 ساله به‌ نام س. با توجه به شرح دادخواست و با توجه به اینکه ملاقات فرزند وفق مقررات ماده 1174 قانون مدنی تعلق به والدین دارند. لذا پدربزرگ و مادربزرگ از شمول این امر خارج می‌باشند لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به ‌طرفیت خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/27 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ملاقات پدر بزرگ و مادر بزرگ با نوه خود تحت نظر قرار دارد با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رای صادره مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا بر اساس ذیل ماده دوازده قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و وحدت ملاک مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اقارب حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی قرار صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده را جهت صدور رای ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌دارد رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحانی

منبع
برچسب‌ها