نظریه مشورتی شماره 7/1402/598 مورخ 1402/09/14

تاریخ نظریه: 1402/09/14
شماره نظریه: 7/1402/598
شماره پرونده: --- - 98 - 598 ح

استعلام:

آیا حق‌الوکاله وکیل، در مورد وکالت در تامین خواسته، دستور موقت، تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و یا دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، بر اساس ماده 28 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تعیین و محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 1396/01/28 رئیس محترم قوه قضاییه و نظر بر اینکه هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، تامین خواسته، تخلیه و یا صدور دستور فروش ملک بر اساس هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، میزان حق‌الوکاله وکیل مشمول بند «ب» ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 می‌باشد.

منبع