ضمانت اجرای رفع نقص خارج از مهلت به دلیل عذر موجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عذر موجه وکلا صرفا در خصوص حضور درجلسه دادرسی بوده؛ بنابراین عدم رفع نقص(هزینه دادرسی) در مهلت مقرر، مستند به عذر موجه وکیل قابل پذیرش نبوده زیرا در رفع نقص لزومی به حضور شخص وکیل نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای ن. خ.ع. فرزند ر. با وکالت آقای ح. ز. به طرفیت آقای م.ح. م. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/10/20 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران نظربه اینکه تجدیدنظر خواه درمهلت مقررقانونی نسبت به رفع نقص دادخواست خویش اقدام ننموده است لذادادگاه بنا به مراتب فوق الذکر وبه استنادمقررات تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قراررددادخواست مذکورراصادر و اعلام می‌نماید قرارصادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سهراب غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ن. اله خ.ع. با وکالت آقای ح. ز. به طرفیت آقای م.ح. م. نسبت به دادنامه --- - 95/4/9 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار رد تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره --- - 93/10/20 بدلیل عدم پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی بدنبال رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی صادر شده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض ر ا بدنبال داشته باشد زیرا وکیل تجدیدنظر خواه که مدعی شده است پس از ابلاغ اخطاریه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی به دفتر اینجانب بدلیل تصادف و بستری بودن در بیمارستان موفق به حضور و پرداخت هزینه دادرسی نشده ام اولا دلایلی در این مورد و جهت اثبات ادعای خود ارائه ننموده است و در متن لایحه تجدیدنظر خواهی نیز جهت اطاله دادرسی امر را به تقدیم مراتب به دفتر دادگاه تجدیدنظر نموده است که تاکنون مستندی وصول نشده است ثانیا عذر مذکور بر فرض اثبات و حسب ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی در باب حضور در جلسه محاکمه و دادرسی قابل استناد می‌باشد و الا در مواردی همانند موضوع پرداخت هزینه دادرسی که نیازی به حضور وکیل شخصا وجود نداشته نامبرده در فرض وجود قصد و اراده جهت پرداخت هزینه دادرسی در فرجه قانونی می توانسته از طرف اصیل یا اعضاء دفتر خویش یا از طریق پست نسبت به پرداخت هزینه مذکور اقدام نماید علیهذا بنا به مراتب مذکور با رد اعتراض و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی - مجیدیادگاری

منبع
برچسب‌ها