مرجع رسیدگی به ابطال شناسنامه به دلیل تغییر تاریخ تولد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید به دلیل تغییر تاریخ تولد، در صلاحیت کمیسیون حفظ اعتبار اسناد سجلی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م. ن.الف. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال... ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1359/03/10 به 1364/01/10 را خواستار شده است و دلیل آن را مشکلات در استخدام و اخذ شناسنامه با تاریخ واهی دانسته است. شعبه --- دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/13 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای قانون آیین دادرسی مدنی - ماده 28 به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی تهران به شایستگی کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی به شرحی که در قرار شماره --- - 1393/11/13 آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به ماده واحده مرقوم صائب است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار دادگاه اعلام نظر می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

غلامحسین حیدری - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها