تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۱

پیام: صرف نگه داری سگ دارای مجوز های قانونی در آپارتمان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی نیست و اشخاص عادی از حیث شکایت و اعتراض به این جرم، سمتی ندارند.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار تهران خانم ها ف. و ز. متهم هستند به تصرف عدوانی مشاعات و نگه داری تجهیزات دریافت کننده ماهواره و تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ موضوع شکایت آقای غ.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش نیروی انتظامی راجع به نگه داری تجهیزات دریافت ماهواره و مودای شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول وقوع بزه های تصرف عدوانی مشاعات و نگه داری تجهیزات دریافت ماهواره را محرز و مسلم می داند، لذا مستنداً به مواد ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرفات عدوانی از مشاعات و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد و در خصوص بزه تهدید علیه بهداشت عمومی به واسطه نگه داری سگ با عنایت به این که حیوان موضوع شکایت دارای مجوزهای قانونی که موید عدم وجود خطر از ناحیه نگه داری می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهمان ردیف اول و دوم از بزه منتسب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ف. و ز. با وکالت آقای... ازیک طرف و آقای غ. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸۸ مورخه ۰۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه خانم ف. به اتهام تصرف عدوانی مشاعات و نگه داری تجهیزات دریافت کننده ماهواره و تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ و هم چنین خانم ز. به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ که خانم ف. از حیث تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرفات از مشاعات به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث نگه داری تجهیزات ماهواره ای به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است؛ عنایتاً به توضیح مورخه ۲۴/۰۲/۹۳ قاضی محترم دادگاه صادرکننده رأی که در برگ ۱۱۲ پرونده منعکس است ولیکن تجدیدنظرخواهان ف. و ز. از اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ تبرئه شده اند تجدیدنظرخواه آقای غ. به قلت مجازات و حکم به برائت معترض است. در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ز. به این که هیچ گونه محکومیت پیدا نکرده است در مورد مشارالیها حکم به برائت صادرشده است و اعتراض ایشان موجه نیست، از مصادیق بند الف ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد، لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. ولیکن در مورد حکم برائت خانم ف. و ز. که آقای غ. معترض است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد. در این قسمت رأی صادره نتیجتاً قابل تأیید است و به لحاظ این که تجدیدنظرخواه از حیث شکایت و اعتراض به جرم انتسابی سمتی نداشته است وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت است یا نیست و هم چینن اعلام جرم به عهده وزارت بهداشت می‌باشد. النهایه در مرحله تجدیدنظرخواهی آن ها باید اعتراض نمایند و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم معترض عنه تأیید می‌شود. در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه ((خانم ف.)) به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور حکم معترض عنه تأیید می‌شود ولیکن در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به محکومیت به شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرفات از مشاعات عنایتاً به نظریه کارشناس رسمی که از اعتراض مصون مانده است که در بند ۳ گزارش قید شده است مورد پوشش نورگیر در تراز بام با پروفیل فلزی و شیشه در به نظر می‌رسد که اجرای پروفیل فلزی و سقف شیشه ای مربوط به زمان ساخت ساختمان و قدیمی می‌باشد با این که در نظر کارشناس محترم آمده اجرای سقف نورگیر با پروفیل فلزی و شیشه مربوط به زمان ساخت ساختمان می‌باشد و پس ازآن اجرای سقف گچی به تازگی انجام شده است که دادگاه در کل سوءنیت تجدیدنظرخواه را در تصرفات اعلامی احراز نمی نماید و توجهاً به اظهارات مشارالیها از حیث عنصر معنوی اعتراض وارد می‌باشد. بنابراین استناداً به شق یک از بند ماده ۲۵۷ قانون موصوف رأی معترض عنه در این بخش نقص، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شریعتی - افشار