مطالبه وجه التزام در فرض توافق جدید بر تغییر تاریخ تعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تاخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می‌شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/08

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها ح. س. و م. ط. با وکالت آقای س. م. به طرفیت خوانده آقای م.ح. گ. به خواسته مطالبه وجه بابت الباقی ثمن معامله به مبلغ 5/300/000/000 ریال و مطالبه خسارات قراردادی روزانه 10/000/000 ریال به مبلغ 2/330/000/000 و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی مبایعه نامه به شماره 9293413 مورخه 93/3/21 و سند مالکیت به شماره 108528 مورخه 91/12/28 وسند مالکیت 108527 مورخه 91/12/28 و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 142 تهران به شماره 111 مورخه 94/4/30 مبنی بر عدم حضور خوانده جهت تنظیم سند و اینکه به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند واینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دلیلی بر ایفای تعهدات ارائه نکرده دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 362 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/300/000 ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می‌نماید و در خصوص موضوع خسارت تاخیر تادیه موضوع قرارداد مذکور نظر به مبایعه نامه عادی مورخه 93/3/21 و اینکه حسب ماده 4 قرارداد تاریخ تنظیم قرارداد 93/9/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره 62 بوده که طی توافق مجددا در تاریخ 93/9/12 تاریخ 93/10/4 تاریخ حضور طرفین در دفترخانه شماره 142 تهران تعیین گردیده و چون در قرارداد اخیر که آخرین اراده طرفین است به وجه التزام عدم ایفای تعهد تصریح نشده لذا مطالبه وجه التزام مخالف قرارداد طرفین است لذا دعوی وارد نبوده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادرمی‌نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین صبوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/13

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. س. و م. ط. با وکالت س. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/9/8 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمتی از دادنامه معنون که بر مطالبه وجه التزام قراردادی اشعار دارد منتهی به صدور حکم به بطلان گردیده است.با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا با وجود مبایعه نامه شماره 9293413 مورخه 93/3/21 که طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر مقرر نموده‌اند متعاقبا طی صورتمجلس مورخه 93/9/12 طرفین تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را به تاریخ 93/10/4 موکول نموده لیکن در خصوص وجه التزام عدم حضور علیرغم تعیین تکلیف سابق که مبنی برعدم حضور در تاریخ 93/9/24 در دفتراسناد رسمی شماره 62 بوده توافق قراردادی جدیدی انعقاد نکرده اند، اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند در دفتر اسناد مربوطه، توافق قبلی را بی اعتبار می‌نماید و تعهدات مبتنی بر آن نیز در صورت عدم تصریح در توافق جدید، بی اعتبار خواهد شد. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع
برچسب‌ها