ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(منسوخ 1391/12/1)- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید دادگاه ‌او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می ‌نماید.

وضعیت تنقیحی
  •  ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به ماده 53 موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نسخ گردیده است.