ماده 6 قانون استخدام کشوری

مستخدم پیمانی کسی استکه به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود.
تبصره - شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آئین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)