نحوه تعیین مجازات در فرض صدور چک های بلامحل متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت صدور چک های بلامحل متعدد،مجموعه مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک تعیین مجازات خواهد بود و قواعد عام تعدد در این خصوص اعمال نمی گردد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/09

رای دادگاه

در خصوص اتهام ص. پ.خ. دایربرصدور دوفقره چک بلامحل به شماره های... مورخ 92/10/20 به مبلغ شصت میلیون ریال...مورخ 93/8/25 به مبلغ چهل میلیون ریال هردو عهده بانک... و. یه موضوع شکایت ج. ن.ف.، با توجه به محتویات پرونده، تصاویرمصدق چک وگواهی عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه عدم حضور متهم باوصف ابلاغ، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران، بزهکاری وی محرزومسلم بوده ومستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک وماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده راازبابت چک اولی به تحمل دوسال حبس تعزیری وممنوعیت ازداشتن دسته چک به مدت 2 سال وازبابت چک دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید که درمقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد رای صادره غیابی محسوب وظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - مجیدشکاری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30

رای دادگاه

در خصوص واخواهی ص. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/9 شعبه --- عمومی جزایی تهران که طی آن به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... به حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات واخواه و ارائه مدارک و رسیدهایی که دلالت بر پرداخت وجه چهل میلیون ریال موضوع چک شماره... مورخ 94/8/25 به حساب شاکی ج. ن.ف. دارد لذا در خصوص این چک ضمن پذیرش واخواهی و نقض دادنامه مستندا به ماده 406 و 407 ق. آ. د. ک و ماده 12 قانون صدور چک با احراز پرداخت وجه چک قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد اما در خصوص چک شماره... مورخ 92/10/20 به مبلغ شصت میلیون ریال با وجه به عدم ارائه دلیل که دادنامه بدوی را دچار خلل سازد از ناحیه واخواه ارائه نشده است لذا در این خصوص ضمن رد واخواهی و تایید دادنامه بدوی در این خصوص به لحاظ مبلغ چک میزان حبس وی را از دو سال به یک سال تخفیف می دهد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- مجید شکاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای و. ق. با وکالت از آقای ج. ن.ف. 2 - خانم ص. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که متعاقب دادنامه شماره --- مورخ 94/3/9 صادر گردیده است که به موجب دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواه خانم ص. پ.خ.از بابت صدور چک بلامحل به شماره...مورخ 92/10/20 به تحمل دو سال حبس تعزیری و به دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و از بابت چک شماره... مورخ 93/8/25 به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است که پس از واخواهی دادگاه مذکور با احراز پرداخت وجه چک ردیف اول شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و از بابت چک ردیف دوم یک سال از دو سال حبس تعزیری نامبرده را تقلیل و تخفیف داده است بناء علی هذا دادگاه با توجه ادله معنونه موجود در پرونده و از آنجایی که دلیلی که از موجبات پرداخت وجه چک ردیف اول در حق شاکی پرونده باشد وجود ندارد و جمیع محتوای پرونده اولا: قرار موقوفی تعقیب صادر مذکور را و مستندا به بند ب از ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نقض می‌نماید ثانیا: با توجه به مفاد بند ج از ماده 7 از قانون صدور چک اصلاحی 1382/06/02 که قانونگذار برای چکهای متعدد صادره بلامحل ملاک تعیین مجازات را جمع میزان مبلغ چکهای بلامحل را اعلام نمود و مستندا به بند الف از ماده 455 و 457 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خانم ص. پ.خ. را از بابت صدور دو فقره چک بلامحل موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری و به دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید و رای تجدیدنظرخواسته را بدین نحو اصلاح و تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی

منبع
برچسب‌ها