وضعیت دعوای تنفیذ معامله

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای تنفیذ معامله یا اعلام صحت معامله غیر قابل استماع است؛ زیرا اصل بر صحت عقود می‌باشد؛ بنابراین صرفا به عنوان مقدمه ضمنی سایر دعاوی پذیرفته می‌شود. تایید شده

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/17

رای دادگاه

در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در بلوک دوسهند شمال شرق طبقه 13 به مساحت 63 / 155 متر مربع قطعه پنجاه تفکیکی به شماره 32118 فرعی از --- اصلی مفروز مجزی شده از 6141 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و سپس 1 - اعلام صحت وقوع عقد بیع مورخ 20 / 8 / 1366 مابین خوانده ردیف دوم و مورث خواهان به شماره 1468 - ص- 66 مقوم به 51/000/000 ریال 2 - اعلام انقضاء و بی اعتباری قرارداد وکالت شماره 22614 مورخ 2 / 5 / 1378 دفترخانه شماره 186 تهران و قرارداد وکالت شماره 99762 مورخ 8 / 6 / 1380 دفترخانه شماره 274 تهران از مورخ 21 5 / 1383 به بعد 3 - اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد شماره 1269 / ص/ 83 مورخ 8 / 6 / 1383 منعقده مابین خواهان (با ادعای وکالت خوانده ردیف اول) و خوانده ردیف دوم مقوم به 51/000/000 ریال 4 - اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره 64858 مورخ 20 / 11 / 1383 دفترخانه 321 تهران منعقده مابین خوانده ردف اول و دوم مقوم به 51/000/000 ریال 5 - اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره 110682 مورخ 8 / 4 / 1390 دفتر 155 تهران منعقده مابین خوانده ردیف اول و سوم مقوم به 51/000/000 ریال 6 - اعلام بطلان سند رهنی شماره 83492 مورخ 21 / 7 / 1384 دفترخانه 257 تهران مقوم به 51/000/000 ریال 7 - الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه --- صورت مجلس تفکیکی شماره 26210 مورخ 24 / 6 / 1383 ثبت شمیران به انضمام یک واحد انباری به شماره 180 به مساحت 14 / 4 مترمربع قطعه --- تفکیکی واقع در زیر زمین و شش دانگ یک واحد پارکینگ شماره 343 به مساحت 11 مترمربع قطعه --- تفکیکی واقع در طبقه زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات در دفترخانه شماره 321 تهران مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی اولا در خصوص دادرسی فوری از آنجایی که وکلای متقاضیه علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به تودیع تامین موضوع ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامی نکرده اند بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نشده است لذا دادگاه مستندا به مدلول ماده 310 قانون اشعاری قراررد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید ثانیا در خصوص قسمت اول خواسته نظر به اینکه مدعی به شخصی اطلاق می‌شود که خلاف اصل ادعا نماید نه موافق با اصل، و با توجه به اینکه اصل بر صحت عقود واقع شده است لذا قسمت اول خواسته قابل استماع نبوده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.ثالثا در خصوص جزء ششم خواسته نظر اینکه حسب اعلام بانک ملت در تاریخ 20 / 10 / 1389 پس از تسویه حساب فک رهن به عمل آمده است و جوابیه استعلام نیز به در رهن بودن ملک موضوع خواسته اشاره ایی ندارد لذا در این قسمت از خواسته نیز به سبب فقدان اثر قانونی برآن مستندا به مواد 84 و 89 قانون اشعاری قرار رد دعوی صادرو اعلام می‌شود.رابعا در خصوص سایر اجزاء خواسته خواهان از آنجایی که تمامی عقود و معاملات واقع شده بر وکالتنامه شماره 22614 مورخ 2 / 5 / 78 دفترخانه شماره 186 تهران مبتنی می‌باشد که مرحوم شاهین خسروی به عنوان وکیل سند یادشده می‌باشد وورثه وی طرف دعوی قرار نگرفته اند و مادام که سند موصوف از حیث صحت و بطلان مورد ارزیابی قرار نگیرد و حکم مقتضی صادر نشود، رسیدگی و صدور حکم راجع به سایر اسناد با مشکل قانونی مواجه است لذا دادگاه دعوی در خصوص خواسته اشاره شده را با این وصف قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرو اعلام می‌نمایدرای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. ز.ت. با وکالت آقای امیرحمزه ز. به طرفیت 1 - آقای ج. ف.م. 2 - شرکت ونک پارک 3 - آقای م. ک. با وکالت آقای محمدرضا نادری و خانم بهار نادری نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/9/17 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعاوی 1 - اعلام صحت وقوع عقد بیع مورخه 66/8/20 فی مابین شرکت ونک پارک و مورث تجدیدنظرخواه به نام مرحومه حمیده ز.ت. 2 - اعلام انقضاء و بی اعتباری وکالت شماره 22614 - 1378/05/02 دفتر 186 تهران 3 - اعلام انقضاء و بی اعتباری قرارداد وکالت 99762 مورخه 1380/06/08 دفتر 274 تهران از مورخه 1383/05/21 به بعد 4 - اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد شماره 1269 / ص / 83 مورخه 1383/06/08 فی ما بین مورث تجدیدنظرخواه(با ادعای وکالت ج. ف.م.)و شرکت ونک پارک 5 - اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره 64858 - 1383/11/20 دفتر 321 تهران فی مابین آقای ج. ف.م. و شرکت ونک پارک 6 - اعلام بطلان و بی اعتباری سند شماره 110682 = 1390/04/08 دفتر 155 تهران فی مابین آقای ج. ف.م. و اقای م. ک. 7 - اعلام بطلان سند رهنی شماره 83492 - 1384/07/21 دفتر 257 تهران 8 - الزام به تنظیم سند رسمی شش دادنگ یک دستگاه آپارتمان قطعه --- صورت مجلس تفکیکی شماره 26210 - 1383/06/24 بانضمام یک واحد انباری و شش دانگ یک واحد پارکینگ به شماره 343 قرار رد صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا با عنایت به محتویات پرونده و استدلالات دادگاه بدوی اولا رویه محاکم در مورد تایید یا تنفیذ معاملات انجام شده به همان شکلی است که در دادنامه مورد اعتراض آمده است و دعوی مذکور به تنهایی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بلکه به عنوان مقدمه در سایر دعاوی همانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نه به شکل صریح بلکه به طور ضمنی پس از احراز صحت وقوع آن در مورد دعوی اصلی اتخاذ تصمیم می‌گردد.ثانیا مرحوم شاهین خسروی نه تنها با ادعای وکالت بلکه با ادعای مالکیت ضمن تنظیم بیع نامه با آقای ج. ف.م. در نقل و انتقال مذکور شرکت داشته است و هرگونه اتخاذ تصمیمی از سوی محاکم در حق ورثه نامبرده موثر می‌باشد به شکلی که نامبردگان در هر زمانی از دادرسی مذکور مطلع شوند به عنوان اعتراض ثالث وارد رسیدگی شده و طرح دعوی اولیه بدون دعوت نامبردگان در پرونده نوعی اطاله دادرسی را فراهم خواهد ساخت ،بنابر مراتب مذکور این دادگاه ایراد و خللی بر رسیدگی دادگاه بدوی مشاهده نکرده هر چند شایسته بود دادگاه بدوی از ابتدا با دقت در موضوع و بدون فوت وقت اقدام به صدور تصمیم مقتضی می‌شود علیهذا با رد اعتراض و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می‌گردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی - مجیدیادگاری

منبع
برچسب‌ها