بار اثبات در دعوای استرداد اموال منقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی استرداد مال منقول(طلاجات)، خواهان باید وجود اموال موضوع دعوی نزد خوانده را اثبات نماید.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

حسب دادخواست تقدیمی خواهان دعوی خانم ش. الف. فرزند م. به طرفیت خوانده دعوی آقای م. ص. به خواسته 1 . مطالبه خسارت دادرسی 2 . استرداد مال (منقول) نظر به اینکه خواهان در اقامه ادعای خود ادله اثباتی مدارک و مستندات ابراز و اقامه ننموده است و بیان این ادعا که دلیل و مدرکی بر مطالبه دین و ادعای خواهان و اموال که خوانده برده باشد اقامه ننموده است فاقد اثبات دعوی می‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی با امعان نظر به امر که اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند بنابراین دادگاه با مجموعه محتویات و مندرجات پرونده حکم به بی حقی و بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

ابراهیم دژپسند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ش. الف. فرزند م. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) به خواسته استرداد مال منقول مشتمل بر سرویس طلا، حلقه ازدواج کادوهای عروسی که عبارتند از 15 عدد سکه بهارآزادی، بیست عدد ربع سکه، مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که تجدیدنظرخواه، پیرامون اثبات ادعای خود دلیل و بینه قابل ملاحظه ای را به دادگاه ارائه نداده تا مثبت موجود بودن اموال ایشان در نزد تجدیدنظرخوانده باشد و ادله ابرازی وی که فاکتورهای خرید طلاجات و اظهارات شهود در جلسه دادرسی مورخ 1394/04/20 (صفحات 31 الی 33 پرونده) مثبت ادعای وی نمی‌باشد و افاده قطع و یقین برای دادگاه نمی‌نماید تا موجب محکومیت تجدیدنظرخوانده گردد و با عنایت به اینکه دادنامه معترض از جهت رسیدگی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها