اقدامات پیشگیرانه

از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
چنانچه معاون تنظیم‌ گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (20) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
1- الزام هیات مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل
2- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات مدیره
3- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک ‌الوصول
4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران
5- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها
6- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره
7- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی‌ها
8- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)‌های داخلی
9- محدودکردن هزینه‌های عملیاتی
10- محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری
13- تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (20) این قانون
تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4) و (13) این ماده منوط به‌ تصویب هیات عالی است.