اختلاف بازپرس و مقام اظهار نظر در خصوص میزان تقصیر متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اختلاف بازپرس و مقام اظهار نظر در خصوص میزان تقصیر متهم

پرسش

با توجه به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بین بازپرس و مقام اظهارنظر در میزان تقصیر متهم اختلاف وجود داشته باشد آیا این امر از مواردی است که دادگاه باید در مورد آن اختلاف نماید؟

نظر هیات عالی

مورد مذکور در سوال، اقتضای رسیدگی ماهیتی به موضوع اتهام را دارد نتیجتاً از موارد اختلاف دادستان با بازپرس محسوب نمیگردد.

نظر اکثریت

با عنایت به اطلاق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.» ازسویی با توجه به اینکه وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه یکی از انواع مجازات‌ها تلقی گردیده و درصد تقصیر مرتکب در صدور حکم به پرداخت دیه و میزان آن تاثیر مستقیم دارد؛ در نتیجه وفق ماده 272 قانون صدرالذکر، اختلاف مذکور از موارد اختلاف مصادیق جرم تلقی می‌گردد و دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف فی‌مابین بازپرس و مقام اظهارنظر می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه وفق مواد 264‌، 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان در صورتی که با عقیده بازپرس که طی قرار ابراز می‌گردد، مخالف باشد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و مورد مذکور از موارد اختلاف مقام اظهارنظر با قرار بازپرس نمی‌باشد. همچنین اظهارنظر در خصوص اختلاف مذکور اقتضای رسیدگی ماهیتی به موضوع اتهام را دارد و این در حالی است که دادگاه در موارد حل اختلاف صرفاً رسیدگی شکلی می‌نماید و اطلاق ماده 269 قانون مرقوم با توجه به موارد احصایی در ماده 272 قانون تخصیص خورده است؛ لذا اختلاف حاضر از مواردی که دادگاه باید در مورد آن حل اختلاف نماید، نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها