نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 8846، مورخ 1366/7/8)

شماره 250/29988 / د. ه- تاریخ 22/4/1366
شورای محترم نگهبان
لطفاً نظر آن شورا را در تفسیر اصل 70 قانون اساسی که به رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزرا حق داده مطالبشان را در جلسات مجلس شورای اسلامی اظهار نمایند، بفرمائید که آیا این حق مطلق است و در هر مورد که مطلبی دارند در محدوده آئین‌نامه مجلس حق دارند بگویند؟ یا اینکه حق محدود به مطالب و موضوعات در دستور است؟
و در فرض محدودیت، آیا این حق شامل مواردی از قبیل گزارش کمیسیونهای اصل 90 و سئوالات و اصل 76 و اظهارات نمایندگان در نطقهای پیش از دستور می‌شود یا محدود به لوایح و طرحها است؟
و در هر صورت این حق اظهار نظر محدود به زمان انجام دستور است یا اینکه ممکن است قبل یا بعد از آن انجام شود و اطلاق اصول فوق‌الذکر با اطلاق اصل 70 قانون اساسی چگونه قابل جمع است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 8846 تاریخ 1366/7/8
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به شماره 250/29988/ د. ه- مورخ 22/4/1366:
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت اینک نظریه اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«آنچه از اصل 70 قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در آئین‌نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی