رابطه نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف دارائی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تنصیف دارائی ارتباطی به موضوع اجرت المثل یا نحله ندارد و با نفی اجرت المثل مطابق مقررات حق نحله برای زوجه ثابت است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای غ. ع. با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم ر.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست رسیدگی نموده شعبه هفتم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی نموده داروان موفق به اصلاح نشدند دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1393/06/30 رای به طلاق با پرداخت حقوق مالی زوجه و نفقه فرزندان صادر نموده تجدیدنظر خواهی زوجه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه رسیدگی طی دادنامه فرجام خواسته رای بدوی با صلاحاتی تایید شده است. وکیل زوجه بابت عدم تعیین نحله اقدام به فرجام خواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام رای به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر در خصوص نحله با استدلال به وجود شرط تنصیف دارائی و ردّ اجرت المثل به موجب حکم قضایی (جداگانه در پرونده شورای حل اختلاف) موضوع نحله را منتفی دانسته است در حالی که شرط تنصیف دارائی ارتباط به موضوع اجرت المثل یا نحله نداشته کما اینکه با نفی اجرت المثل مطابق مقررات حق نحله برای زوجه ثابت بوده و استدلال دادگاه موجه نمی‌باشد لذا دادنامه فرجام خواسته شماره 738 - 1393/09/02 صادره از شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در این قسمت غیرموجه تشخیص و مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص که مورد فرجام خواهی است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها