تاثیر فرجام خواهی بر رسیدگی تجدید نظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی تجدیدنظر مقدم بر فرجامخواهی است، بنابراین تقدیم دادخواست فرجام به مرجع تجدید نظر در اثنای رسیدگی، مانع رسیدگی مرجع تجدیدنظر نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار در خصوص دادخواست آقای ج. ک. با وکالت ع. الف. به طرفیت 1 - م. ع 2 - ز. ف. 3 - ب.م. 4 - علی 5 - م. 6 - ر. شهرت همگی ک. به خواسته اثبات اقرارنامه عادی مورخ 1386/06/27 و ابطال وکالتنامه... مو.رخ 1386/06/27 دفتر اسناد رسمی شماره.... سبزوار و ابطال سند رسمی شماره... مورخ 1386/10/12 دفتر اسناد رسمی.. سبزوار پس از رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 1392/05/02 با استدلالی که نموده با وارد دانستن دعوی ضمن صدور قرار رد دعوی ابطال وکالتنامه... حکم به اثبات اقرارنامه عادی مورخ 1386/06/27 و ابطال سند رسمی شماره... 1386/10/12 نسبت به 20400 سهم مشاع موضوع مالکیت مرحوم م. ک. و... صادر و رای صادره را نسبت به خوانده ردیف 4 (علی ک.) غیابی اعلام داشته با واخواهی آقای ع. ک. نسبت به دادنامه واخواسته، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه --- مورخ 1392/09/26 با رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عینا تائید نموده است. خانم ز. ف.، ب.م. و ر. و م. ک. با وکالت ج. ک. در مورخ 1392/06/21 نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/05/02 تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع میگردد آقای ع. ک. احد از خواندگان با وکالت آقای گ.ف. در مورخ 1392/12/15 نسبت به دادنامه --- - مورخ 1393/09/26 دادخواست فرجامی تقدیم داشته که شعبه --- تجدیدنظر پس از چند مرحله رسیدگی و تشکیل جلسه در مورخ 1393/12/26 پرونده را تحت نظر قرار داده با دستور اینکه « بدل از پرونده تهیه و سپس جهت رسیدگی به ادعای فرجامخواهی و ارسال به دیوانعالی کشور به دادگاه بدوی ارسال گردد و بدیهی است با عنایت به اینکه اظهار نظر مرجع محترم عالی کشور موثر در رسیدگی این مرجع می‌باشد » پرونده به دادگاه بدوی ارسال و از آن طریق به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از اینکه تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مقدم بر دادخواست فرجامی است و دادگاه تجدیدنظر پس از حدود 18 ماه رسیدگی اتخاذ به تصمیم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور نموده است، نظر به اینکه اصولا رسیدگی تجدیدنظری مقدم بر فرجامخواهی است بنا به مراتب پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اعاده تا پس از رسیدگی و صدور رای مقتضی متعاقبا به همراه سوابق به دیوانعالی کشور ارسال دارند.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون

علی شمس- سعید عمرانی

منبع

عناوین و برچسب‌ها