نظریه مشورتی شماره 7/1401/527 مورخ 1401/06/08

تاریخ نظریه: 1401/06/08
شماره نظریه: 7/1401/527
شماره پرونده: 1401-9/1-527 ح

استعلام:

نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات قانونی مذکور به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ از طرفی به موجب ماده 3 قانون مذکور قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید: در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیا رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه که به امور و دعاوی خانوادگی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی می‌کند، باید شروط مندرج در ماده 4 این قانون را داشته باشد و متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد والاّ صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون تشکیل شده باشد؛ اما تا زمانی که دادگاه‌های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی که به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، وجود شروط مذکور در ماده 3 یادشده الزامی نیست؛ هم‌چنان که نمی‌توان بدون مستند قانونی برای قضات دادگاه بخش که در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به امور دعاوی خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کنند، داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی و همچنین تأهل را الزامی دانست.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها