حقوق مالک ملک تصرف شده توسط شهرداریدعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل در فرض تصرف ملک توسط شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرفات املاک توسط شهرداری در راستای اعمال مقررات قانون نحوه خرید وتملک اراضی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها، فاقد عنصر عدوان بوده و غاصبانه تلقی نمی شود؛ بنابراین دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل از سوی مالک، فاقد وجاهت قانونی است و جهت تحصیل حقوق مالک باید به گونه قانونی دیگری اقدام شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1 - ن. 2 - م. 3 - م. 4 - کوروش 5 - ع. شهرت جملگی ف. 6 - م. م. با وکالت آقای ف. الف. به طرفیت ش.م. 1 .ت. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به خلع ید از ملک و پرداخت اجور ایام تصرف از تاریخ 80/1/1 لغایت زمان تحویل فعلا مقوم به 60/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و دعوی خانم ن. ف. با وکالت آقای ح. ق. به طرفیت شهرداری منطقه سیزده تهران 2 - ن. ف. 3 - م. ف. 4 - م. ف. 5 - کوروش ف. 6 - ع. ف. 7 - م. م. به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان‌ها- گواهی انحصار وراثت- تصویر سند مالکیت- دستور شهردار قبلی مبنی بر رفع تصرف و دادنامه صادره مبنی بر غیرموات بودن زمین- پاسخ استعلام ثبتی- نظریه کارشناسی که از سوی طرفین اعتراض موثری به عمل نیامده و کارشناس اعلام نموده مقدار 300 مترمربع از پلاک ثبتی موضوع دعوی در تصرف خوانده قرار دارد دادگاه دعوی خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 308 - 311 قانون م. و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی م. خوانده را به خلع ید زمین موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 1/268/800/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 80/1/1 لغایت 93/7/25 در حق خواهان‌ها به میزان مالکیت آنان و پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید صدور اجراییه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- غلامرضا گلچوبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران به طرفیت آقایان 1 - ک. 2 - ع. وخانم ها 1 - ن. 2 - م. 3 - م. 4 - ن. شهرت همگی ف. وخانم م. م. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از ملک موضوع دعوی وپرداخت مبلغ 1268800000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف ونیز پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ودستمزد کارشناسی صادر واعلام شده است نظربه اینکه ملکی که مورد اختلاف است ازطرف تجدیدنظرخواه وبه جهت جلوگیری از تولید فساد وآلودگی تبدیل به بوستان برای عموم مردم گردیده وبا توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در راستای وظایف خویش اقدام وبه جهت اعمال حاکمیت خود عمل نموده وباعنایت به اینکه شهرداری در تصرف ملک مختلف فیه هیچگونه عدوانی مرتکب نگردیده وباعنایت به اینکه شرط خلع ید استیلا بر حق غیر به صورت عدوان است ونظربه اینکه همانگونه که تجدیدنظرخواندگان به حکایت برگ 13 پرونده تصویری از عملکرد شهرداری برملک موضوع اختلاف را ارائه داده اند که بیانگر این است که این ملک تبدیل به بوستان گردیده واساساٌ شهرداری در راستای اعمال مقررات قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک وابنیه براتی اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی دولت وقانون نحوه تقویم ابنیه املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها صورت گرفته بنابراین خلع ید در وضعیت موجود فاقد معنای قانونی وحقوقی است واصولاٌ باید جهت تحصیل حقوق مالک به گونه قانونی دیگری اقدام شود لذا تجدیدنظرخواهی را قانونی دانسته ومستنداٌ به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی م. ضمن نقض دادنامه معترض عنه (درآن قسمت که مشعر بر خلع ید است) قرار رد دعوی خواهان‌های نخستین را صادر واعلام میدارد واما در خصوص در خصوص اجرت المثل لحاظ شده همانگونه که فوقاٌ اشارت رفت تجدیدنظرخواه درراستای اعمال حاکمیت خود اقدام به بوستان نمودن فضایی کرده که معد ومهیای تولید فساد وآلودگی بوده ونظربه اینکه تصرفات نامشروعی از طرف شهرداری محقق نگردیده وازمحل ومکان مبحوث عنه هیچگونه نفع ومنافعی متوجه شهرداری نگردیده وصرفاٌ جهت انتفاع واستفاده عموم مردم اقدام به اجرای بوستان مورد نظر گردیده لذا نظربه مراتب مطالبه اجرت المثل را فاقد محمل قانونی دانسته ومستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی م. این بخش از دادنامه اشارت رفته را نقض وبارعایت ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوای خواهان‌های نخستین را صادر واعلام میدارد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری

منبع
برچسب‌ها