نظریه مشورتی شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23

تاریخ نظریه: 1402/02/23
شماره نظریه: 7/1401/1164
شماره پرونده: 1401-168/1-1164 ک

استعلام:

مستند به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه موکل زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه را تصدیق نمایند. آیا زمانیکه متهم در شعبه تحقیق حاضر گردیده و هنوز به زندان فرستاده نشده است، بازپرس یا دادیار شعبه تکلیفی دارد که پس از امضای متهم ذیل وکالتنامه، امضا یا اثر انگشت وی را تصدیق نماید یا باید ابتدا متهم به زندان فرستاده شده و سپس نسبت به اخذ وکالت اقدام گردد؟ آیا زمانی‌که متهم به صورت تحت نظر در کلانتری یا پلیس آگاهی می‌باشد هم امکان اخذ وکالت از وی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 5، 6، 48، 61 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 در خصوص حق دسترسی اشخاص به وکیل و تضمین این حق در فرآیند دادرسی و لحاظ ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مواردی که متهم در ایران حاضر و به وکیل دسترسی داشته باشد، تایید امضاء یا مهر یا اثر انگشت وی توسط وکیل کفایت می‌کند و نیازی به تایید مقام قضایی و یا سایر مقامات اداری و انتظامی نیست و در فرضی که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر است، اخذ وکالت از وی فاقد منع قانونی است.

منبع