نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/95/2364
شماره پرونده: 1259-1/186-95

استعلام:

آیا وصف مجرمانه هواداری از گروه مسلح در قانون مجازات اسلامی جدید زایل شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و با توجه به اینکه در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی 1392، صرف هواداری از گروه باغی و هم‌عقیده بودن با این گروه، بدون اینکه اقدام عملی در جهت همراهی با گروه مذکور صورت پذیرد، جرم‌انگاری نشده است، لذا در فرض سوال نیز موضوع، جرم تلقی نمی‌شود.

منبع