شرط مطالبه خسارات وارد بر خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارات وارد بر خودرو، فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به آن خودرو است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ل.الف. به طرفیت شهرداری منطقه.......به خواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل خواهان در اثر سقوط بلوک سیمانی از دیواره بزرگراه.... با عنایت به نظر کارشناسی مورخ 1393/11/09 موضوع تامین دلیل وبا توجه به اعلام مسئولیت خوانده در حفظ و نگهداری بزرگراه برابر نامه شماره.... 1393/10/16 ارسال از سوی اداره کل حقوقی شهرداری....ونظر به اینکه دفاع و انکاری که موجبات بطلان دعوی را فراهم نماید به عمل نیامده است ،دادگاه دعوی مطروحه را صحیح وثابت تشخیص ومستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 331 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال به تفکیک مبلغ 55/000/000 ریال بابت خسارات وارده ومبلغ 80/000/000 ریال بابت افت قیمت به خودروی خواهان (سواری کیا مدل اپتیما..... به شماره انتظامی.....) وبه پرداخت خسارات دادرسی از جمله مبلغ 3/000/000 ریال بابت کارشناسی درحق خواهان محکوم مینماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

طباطبایی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه..... با نمایندگی پ. ر. به طرفیت م. ل. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبرده به پرداخت 80/000/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل کیا مدل اپتیما با شماره...... و پرداخت خسارت دادرسی و پرداخت 3/000/000 ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم گردیده است مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایرادو اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا طرح دعوی خسارت فرع بر مالکیت است از آنجا که در ما نحن فیه مالکیت تجدید نظر خوانده نسبت به اتومبیل یاد شده محرز نیست لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادرو اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها