طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، موجب صدور قرار رد دعوی نیست و دادگاه باید دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و در صورت صلاحیت به آن ها رسیدگی کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان س.م. و م.ت. به‌ وکالت از خواهان‌ ها به طرفیت خواندگان دائر به فک رهن از پلاک ثبتی..... توام با خسارت دادرسی، نظر به اینکه وکلای خواهان‌ ها اسامی همه موکلین خود را اعلام و در یک پرونده خواستار رسیدگی گشته درحالی‌که هرکدام به‌ صورت مستقل واحدی را خریداری نموده‌اند و اقتضاء دارد به‌ صورت مجزی دادخواست مطرح گردد چون شرایط آن‌ها متفاوت و ممکن است هرکدام به‌ صورت مختلف قادر به اخذ تصمیم قضایی گردند. بنابراین خواسته به ‌صورت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار رد آن صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه شماره --- - 1393/07/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم م.م. و م.م. صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به‌ موجب مقررات ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست از موارد صدور قرار رد دعوا نمی ‌باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی برابر مقررات این ماده خواهد داشت، لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می‌گردد. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به صدور قرار رد دعوای خواهان نسبت به مابقی خواندگان (خوانده ردیف 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ) اشعاردارد، قرار معترض ‌عنه از آن جهت که دعوای خواهان متوجه خواندگان مذکور نمی ‌باشد صحیح و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی بوده و با لحاظ شرح دادخواست اصلی و مستندات ابرازی و تصریح خواهان به مسئولیت خواندگان ردیف اول و دوم در فک رهن، دعوا متوجه مابقی خواندگان نبوده، مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، در این خصوص، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوا، تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس ومستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی- مداح

منبع
برچسب‌ها