نظریه مشورتی شماره 7/96/1984 مورخ 1396/08/27

تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1984
شماره پرونده: 1923-1/168-95

استعلام:

در صورتی که پرونده‌ای جهت رسیدگی به اعتراض منع تعقیب صادره از احدی از شعب دادسرا به دادگاه ارجاع گردد و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نماید و قبل از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا به متهم تفهیم اتهام و قرار تأمین مناسب اخذ شده باشد آیا ضرورت دارد که مجدداً پرونده به دادسرا عودت و جدداً نسبت به متهم تفهیم اتهام صورت گیرد یا نیازی به اعاده پرونده به دادسرا نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه به موجب مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به محض صدور قرار منع تعقیب و موافقت دادستان با آن، قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی لغو می‌شود و از طرفی به موجب ماده 276 همان قانون اثری بر تفهیم اتهام و آخرین ذفاع اخذ شده قبلی مترتب نیست، لذا در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، پرونده جهت اجرای ماده 276 قانون مزبور به دادسرا ارسال می‌شود و بازپرس مکلف است نسبت به احضار مجدد متهم اقدام و موضوع اتهام را تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین مناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

منبع