مرجع صالح در دعوی اثبات ورود خسارت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اثبات ورود خسارت با توجه به اینکه متمایز از خواسته اثبات تخلف و مستلزم رسیدگی قضایی است؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

سوابق امر حاکی است که آقایان سید م. ب.ک. و س. ب. به وکالت از آقای ن... و. با تقدیم شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری علیه 1 - شهرداری بندر گ. 2 - وزارت راه و ترابری کل کشور 3 - شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 4 - اداره راه و ترابری شهرستان بندر ت. 5 - حوزه نظارت وکنترل پروژه های استان گلستان 6 - حوزه نظارت وکنترل پروژه های استان مازندران به خواسته اثبات ورود خسارت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 810 مترمربع واقع در میدان ورودی بندر گ. توضیح داده اند به موجب دادنامه شماره --- - 1387/11/20 صادره از شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی بندر گ. در پرونده کلاسه --- - 87 مبنی بر اثبات مالکیت موکل نسبت به قطعه زمین مذکور که در شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان قطعیت یافته است مالکیت موکل ثابت شده ومتعاقبا جهت مطالبه خسارت به نرخ عادله روز در شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوی شده پس از جری تشریفات با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی از تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی و شرکتهای دولتی...در صورت ایجاد خسارت برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد مبادرت به صدور قرار توقیف دادرسی شده است. با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی وصدور حکم به شرح مندرج در موضوع شکایت وخواسته را داریم جهت رسیدگی به شعبه --- دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. پس از یک سلسله اقدام سرانجام به شرح دادنامه شماره --- - 93/10/10 با این استدلال که موضوع خواسته جنبه ترافعی دارد. و از موارد مندرج درماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصاء شده خارج است و رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است مستند به مواد 29 و 31 و 48 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان بندر گ. صادر می نماید- با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مذکور طی دادنامه شماره --- - 93/12/10 با التفات به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و لحاظ آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 191/79 - 79/8/29 و 26/79 - 80/3/27 و 199 - 78/3/26 و مستند به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظربه اینکه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اثبات ورود خسارت به یک قطعه زمین به مساحت 810 مترمربع با جلب نظر کارشناس می‌باشد. که نفسا و ماهیتا احراز صحت وسقم آن مستلزم رسیدگی قضایی می‌باشد. و علی الاصول تشخیص صلاحیت براساس خواسته مندرج در دادخواست می‌باشد. و در ثانی برخلاف استدلال و استناد شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان در گ. آنچه در تبصره یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90/2/22 مقرر گردیده است. (توضیح اینکه تبصره یک ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منسوخ و استناددادگاه اشتباه می‌باشد) اثبات تخلف است ونه اثبات ورود خسارت لذا نتیجتا با پذیرش استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری ومستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تعیین صلاحیت دادگاه عمومی در گ. حل اختلاف می‌نماید مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

شعبه اوّل دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها