اثر درج عبارت «بابت ترهین ملک» در چک مستأجر بر خلاف مفاد قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طبق قرارداد اجاره میزان مبلغ اجاره بهاء کل مدت آن، تعیین شده باشد، چک صادره به مبلغ فوق توسط مستاجر برای اجاره بهاء محسوب می‌شود و عنوان ودیعه را ندارد و صرف درج جمله «بابت ترهین ملک»;در چک صادره توسط مستاجر، سبب تغییر مفاد قرارداد و قصد طرفین از انشاء عقد نمی شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان پست بانک ایران با نمایندگی حقوقی آقای ح. ش.پ. به طرفیت خوانده آقای س.م. میر باقری طبا طبایی با وکالت آقای الف. گ. به خواسته مطالبه مبلغ ودیعه قرار داد اجاره به شماره 11108277 - 90/9/30 به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه آن بدین شرح که اشعار داشته بانک خواهان طی قرار داد مورد اشاره منافع شش دانگ یک باب ساختمان با مشخصات معنونه را به مدت سه سال از خوانده اجاره نموده و مبلغ یاد شده را به عنوان ودیعه در اختیار موجر قرار داده تا پس از انقضای مدت نامبرده نسبت به رد آن به مستاجر اقدام نماید لیکن مشارالیه از این امر استنکاف نموده بدین سبب صدور حکم به شرح خواسته را استدعا نموده است دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی آنان مشخصا قرار داد اجاره فی مابین نظر به اینکه عمده دفاع وکیل خوانده این است که مبلغ مورد خواسته که در اختیار موکل قرار گرفته به عنوان اجاره بهای عین مستاجره بوده نه ودیعه مورد ادعای خواهان که پس از انقضای مدت اجاره ناگزیر به رد آن باشد که مندرجات قرار داد اجاره مشخصا ماده چهار آن با عنوان اجاره بها که صراحتا در متن آن آمده ((به موجب اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری....و توافق طرفین اجاره بها به ازای مدت 25/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد دو پانصد میلیون تومان تعیین و موافقت گردید به شرح ذیل به موجر پرداخت گردد))موید ادعای وکیل خوانده بوده مضافا اینکه در بند 2 - 4 که سطوری راجع به پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه قرض الحسنه همزمان با انعقاد قرار داد تقریر و در فرم چاپی امضایی طرفین آمده در قسمت مبلغ ودیعه و میزان آن بدون درج مبلغ از سوی طرفین واگذاشته شده است و از طرفی نیز علی الاصول قرار دا تنظیمی اجاره بین اشخاصی با ذکر اجاره بهای مدت اجاره مصداق خواهد داشت و پرداخت ودیعه خلاف اصل بوده و در مقام تشکیک لاجرم مراجعه به اصل و روال قانونی منطقی و معمول به نظر خواهد رسید لهذا با ورود دفاعیات خوانده و عدم احراز ادعای خواهان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مورد قیام را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر میگردد پیرامون تقاضای صدور قرار تامین خواسته نیز توجها به عدم پرداخت خسارت احتمالی مورد دستور محکمه به رد تقاضای مطروحه اظهار عقیده می‌گردد رای صادره حضوری و قابلیت تجدید نظر خواهی را در محاکم تجدید نظر استان داراست.

مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - لاریجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/16

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی پست بانک منطقه 2 تهران با وکالت الف. علیخانی به طرفیت س.م. میرباقری طباطبایی با وکالت الف. گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال به عنوان ودیعه قرارداد اجاره 11108277 - 90/9/30 حکم بر بیحقی صادر گشته است دادگاه بابررسی موضوع و مدارک ابرازی و اینکه به موجب بندهای سوم و چهارم از قرارداد اجاره فیمابین طرفین،مدت عقد اجاره سه سال بوده و میزان مبلغ اجاره بهای مدت مذکور،بیست و پنج میلیارد ریال تعیین گشته است و مفاد قرارداد،دلالت بر پرداخت مبلغ فوق به عنوان ودیعه ندارد.و صرف درج جمله بابت ترهین ملکدر چک صادره شماره 891/04724429 مورخ 90/10/1 توسط مستاجر،سبب تغییر مفاد قرارداد و قصد طرفین از انشاء عقد نمی گردد و هرگونه تغییری در مفاد قرارداد،می‌بایست با توافق مکتوب و امضا طرفین باشد بنابراین دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌نادعلی حیدری- سیدمحسن قاضی

منبع
برچسب‌ها